cryptiony_logo_bt_h

Kontrakty terminowe (futures) czyli instrumenty pochodne cechujące się wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Są pewnym rodzajem umowy zawieranej między inwestorem a sprzedającym. Charakterystycznym elementem dla tego typu transakcji jest cena terminowa, która ustalana jest przez strony przeprowadzające transakcje spekulowanej ceny w przyszłości jednocześnie decydując się na podjęcia ryzyka w postaci założenia przez kupującego, że instrument bazowy będzie osiągał zyski, a z kolei sprzedający odmiennie do założenia inwestora – zakłada, że instrument bazowy będzie tracił na wartości.

Podobną definicję można zastosować do handlu kontraktami futures na kryptowaluty bowiem tak samo jak główny rynek, ich zastosowanie jest tożsame. Wyłącznie cechą je odróżniającą jest zakup kryptowaluty. Warto tutaj również dodać, że w tym przypadku inwestor nie handluje na rynku krypto, a wyłącznie funkcjonuje w relacji sprzedawca – kupujący.

Jak rozliczyć futures?

Zgodnie z ogólną myślą rozliczania futures, osiągnięty zysk z transakcji podatnik powinien rozliczyć jako zysk kapitałowy objęty stawką 19%. Co ważne, obowiązek podatkowy powstaje tutaj wyłącznie przy zamkniętych pozycjach lub w sytuacji wygaśnięcia kontraktu. Mimo ich funkcjonowania w innej formie, tj. codziennych rozliczeń, podatnik powinien rozpoznawać je w celach podatkowych właśnie we wskazanym wyżej momencie. Uwzględniając tutaj grę na instrumentach futures w krypto, należałoby opodatkować dopiero moment przy wyjściu do FIAT, a nie we wcześniejszym etapie np. krypto-krypto.

Co do zasady, podatnik korzystający z polskich biur maklerskich, powinien otrzymywać formularz PIT-8C po roku, w którym były dokonywane transakcje. PIT-8C jest informacją o osiągniętych kapitałach pieniężnych i jest wysyłany do niego ze względu na obowiązek jaki posiadają domy maklerskie. Otrzymanie tego typu dokumentu usprawnia dalszy proces rozliczenia ze względu na łatwość w kompletowaniu danych dokonanych transakcji w ciągu roku. Warto dodać, iż w przypadku posiadania kilkunastu kont na różnych platformach gdzie podatnik przeprowadzał handel kontraktami futures, otrzyma on PIT-8C osobno dla każdego konta. Na koniec roku będzie zobligowany podsumować wszystkie otrzymane informacje w jednej deklaracji – PIT-38.

Czy są wyjątki w rozliczeniu futures?

Inaczej sprawa wygląda w przypadku giełd kryptowalutowych i gry futures, w tym przypadku podmioty te nie mają one obowiązku przygotowywania takich formularzy (decyduje również o tym fakt, że w większości są to giełdy zagraniczne), a co więcej, podatnik zobowiązany będzie sam skompletować dane o swoim handlu na instrumentach futures i wykazać je w deklaracji PIT-38.

W celu rozliczenia futures, podatnik powinien osiągnięty dochód umieścić w komórce 26 ww. deklaracji. Z kolei wszelkie poniesione straty zobowiązany jest wykazać w komórce 27. Warto przy tym dodać, że w przypadku poniesienia straty, podatnik ma możliwość jej rozliczenia w pięciu kolejnych latach podatkowych. W konsekwencji skutkuje to prawem do obniżenia podatku od osiągniętych dochodów w latach kolejnych. Należy jednak przy tym pamiętać, że wysokość rozliczenia straty w dany roku podatkowym nie powinna przekroczyć połowy wartości poniesionej straty.