cryptiony_logo_bt_h

Regulamin

Niniejszy regulamin obowiązuje do 18.04.2023.
Regulamin obowiązujący od 19.04.2023

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników w ramach Usługi Cryptiony udostępnionej w sieci Internet pod adresem cryptiony.com (wraz z subdomenami).

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Usługa Cryptiony prowadzona jest przez spółkę prowadzącą działalność pod firmą Cryptiony R&D sp. z o. o., z siedzibą w Łodzi, adres: Wólczańska 125, 90-521 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877264, o numerze NIP 7272847168, zwaną dalej „Usługodawcą” albo „Cryptiony R&D”.

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi.
 2. Platforma lub Platforma Cryptiony – rozwiązanie oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem przeglądarki internetowej automatyzujące wyliczenie osiągniętego dochodu (poniesionej straty) Użytkownika z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych, zainstalowane na serwerach Cryptiony R&D, do którego majątkowe prawa autorskie przysługują Usługodawcy.
 3. Użytkownik – pełnoletnia osobę fizyczna, korzystającą z Usługi Cryptiony.
 4. Usługa lub Usługa Cryptiony – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę Użytkownikowi zdalnego dostępu do Platformy Cryptiony, udostępnieniu funkcjonalności Platformy Cryptiony oraz udostępnieniu Serwisu internetowego Usługi Cryptiony.
 5. Umowa lub Umowa o świadczenie Usługi Cryptiony – umowa o świadczenie Usługi Cryptiony drogą elektroniczną zawarta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Serwis lub Serwis internetowy Usługi Cryptiony – dedykowana strona internetowa prowadzona i utrzymywana przez Usługodawcę, umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do Platformy Cryptiony oraz zawierająca informacje uzupełniające Platformy Cryptiony. Strona znajduje się pod adresem: cryptiony.com
 7. Formularz rejestracji – formularz dostępny na Platformie Cryptiony, umożliwiający stworzenie Konta Użytkownika.
 8. Formularz zamówienia – elektroniczny formularz zamówienia na wybrany płatny Plan Użytkownika, dostępny na Koncie Użytkownika.
 9. Dane Uwierzytelniające – indywidualny identyfikator Użytkownika (login) lub adres email oraz hasło służące do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika.
 10. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu RODO.
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 12. Konto Użytkownika – wyodrębniona część Platformy, w której znajdują się zapisane dane Użytkownika, do których Użytkownik uzyskuje dostęp po zalogowaniu się przy użyciu Danych Uwierzytelniających.
 13. SaaS – (z ang. Software as a Service) Model dystrybucji oprogramowania polegający na udzieleniu Użytkownikowi dostępu do oprogramowania uruchomionego przez dostawcę usługi w infrastrukturze chmury obliczeniowej, przy czym korzystanie z oprogramowania odbywa się poprzez sieć Internet i nie jest związane ze zwielokrotnieniem kodu źródłowego oprogramowania (nie łączy się z korzystaniem z autorskich praw majątkowych do programu).
 14. Plan Użytkownika – wybrany przez Użytkownika wariant usług realizowanych w ramach Umowy o świadczenie Usługi.
 15. Cennik lub Cennik Usług – opublikowana na stronach Serwisu internetowego Usługi Cryptiony informacja zawierająca zestawienie dostępnych Planów Użytkownika na Platformie Cryptiony, wysokości opłat oraz zasad ich naliczania.

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z pełną akceptacją wszystkich warunków w nim przewidzianych oraz przyjęciem przez Użytkownika zobowiązania do przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu.

 2. Platforma Cryptiony obejmuje zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 3. Użytkownikiem może być wyłącznie klient indywidualny będący pełnoletnią osobą fizyczną, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego.

 4. Świadczenie Usługi odbywa się bezpłatnie lub odpłatnie w zależności od wybranego przez Użytkownika Planu Użytkownika.

 5. Użytkownik zakładając Konto Użytkownika uzyskuje dostęp do bezpłatnego Planu Użytkownika.

 6. Usługodawca może określić szczegółowe warunki świadczenia poszczególnych Usług w załącznikach do niniejszego Regulaminu.

 7. Regulamin ma zastosowanie do każdego serwisu, w ramach którego są świadczone Usługi, pod warunkiem podania treści Regulaminu do wiadomości Użytkowników.

§ 4 Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi i czas jej obowiązywania

 1. W celu założenia Konta Użytkownika na Platformie Cryptiony wymagane jest wypełnienia Formularza Rejestracji, w tym:

  1. Podanie następujących informacji: adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa użytkownika oraz hasło do Konta Użytkownika.
  2. Akceptcja Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
  3. Kliknięcie przycisku “Zarejestruj się”.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą poprawnego wypełnienia Formularza Rejestracji.

 3. O poprawnym wypełnieniu formularza informuje stosowny komunikat po kliknięciu przycisku, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit c.

 4. Użytkownik zakładając Konto Użytkownika potwierdza, że podane przez niego dane są prawdziwe oraz będą aktualizowane stosownie do potrzeby.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wprowadzonych przez Użytkownika danych oraz odmowy świadczenia Usługi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ww. danych.

 6. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 7. Użytkownik może rozwiązać Umowę wysyłając oświadczenie o rozwiązaniu umowy w formie elektronicznej z adresu e-mail będącego przypisanego do Konta Użytkownika na adres e-mail: .

 8. Rozwiązanie Umowy powoduje usunięcie Konta Użytkownika rozumiane jako brak możliwości zalogowania się na Konto Użytkownika. W takim przypadku podane przez Użytkownika dane zostaną usunięte (bez możliwości ich odzyskania) z Platformy, chyba że przepisy prawa stanową inaczej.

§ 5 Zakres Usługi oraz zasady realizacji Usługi

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi możliwość przetestowania funkcjonalności Platformy poprzez korzystanie z Usługi w bezpłatnym Planie Użytkownika.

 2. Korzystanie z bezpłatnego Planu Użytkownika nie jest ograniczone czasowo.

 3. Bezpłatny Planu Użytkownika pozwala na przetestowanie Platformy przy ograniczonej liczbie danych Użytkownika.

 4. Dane o których mowa w § 5 ust. 3 mogą być wprowadzone przez Użytkownika lub pobrane z systemów zewnętrznych za zgodą Użytkownika.

 5. Korzystanie z Platformy może służyć do automatyzacji wyliczenia osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych wyłącznie Użytkownika na którego zarejestrowane jest Konto Użytkownika.

 6. Opis funkcjonalności Platformy Cryptiony znajduje się w Serwisie internetowym Usługi Cryptiony.

 7. Różnice co do oferowanych funkcjonalności oraz liczbie obsługiwanych danych Użytkownika w poszczególnych Planach Użytkownika opisane zostały w Cenniku Usług.

 8. Zmiana Planu Użytkownika na wyższy (płatny) odbywa się na Platformie Cryptiony poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i wskazanie wybranego Planu Użytkownika.

 9. Przed zatwierdzeniem danych w Formularzu Zamówienia o którym mowa w § 5 ust. 8, Użytkownik wyraża zgodę na wykonanie w pełni przez Usługodawcę Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy o świadczenie Usługi na odległość, przy czym jednocześnie Użytkownik uzyskuje informację, iż wyrażenie takiej zgody sprawia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę, Użytkownik utraci prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683, ze zm.).

 10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość, a Użytkownik wyraża nieodwoływalną i nieograniczoną w czasie zgodę na:

 1. wprowadzanie zmian zakresu świadczonych usług,
 2. wprowadzanie zmian w funkcjonalnościach serwisu,
 3. wystąpienia planowanych lub nieplanowanych przerw w zapewnieniu dostępności serwisu, w szczególności ze względu na prace konserwacyjne, usuwanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu, rozbudowę serwisu.
 1. Użytkownik otrzymuje możliwość konfigurowania Konta Użytkownika na Platformie Cryptiony wg własnych potrzeb. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skonfigurowanie Konta Użytkownika.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z błędnej konfiguracji Usługi przez Użytkownika.

 3. Usługodawca zapewni dostosowywanie funkcjonalności Platformy oraz Usługi do zmian prawa oraz wymagań techniczno-organizacyjnych po stronie regulatora. W przypadku konieczności implementacji takich zmian Usługodawca udostępni takie zmiany niezwłocznie z uwzględnieniem zakresu i rodzaju tych zmian. Niedostępność Usługi wynikająca z konieczności wprowadzenia takich zmian nie będzie traktowana jako niedostępność Usługi.

§ 6 Warunki techniczne

 1. Korzystanie z Usługi wymaga spełnienia przez Użytkownika następujących warunków technicznych:

  1. Użytkownik powinien posługiwać się komputerem klasy PC lub podobnym, pozwalającym na korzystanie z sieci Internet
  2. Korzystanie z Usługi wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarkę internetową (np. Chrome, Mozilla), w najnowszych ich wersjach uznanych za stabilne przez dostawców tych technologii i rozwiązań.
  3. Przeglądarka internetowa musi umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączoną obsługę JavaScript.
 2. Usługodawca oświadcza, iż w ramach Serwisu internetowego Usługi Cryptiony oraz Platformy Cryptiony wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane ze sposobem korzystania z serwisu, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika.

 3. Niespełnienie warunków technicznych wskazanych w § 6 ust. 1 lit. b Regulaminu nie oznacza braku możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika. W tym wypadku Użytkownik może korzystać z Usługi z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 i 5 Regulaminu.

 4. Użytkownik korzystający z Usługi w sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu, ponosi dodatkowe ryzyko w zakresie nieprawidłowości działania poszczególnych funkcjonalności Platformy Cryptiony oraz braku możliwości skorzystania z poszczególnych funkcjonalności Platformy Cryptiony.

 5. Brak działania poszczególnych funkcjonalności Platformy Cryptiony w warunkach wskazanych w § 6 ust. 3 Regulaminu nie stanowi o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

 6. Usługodawca oświadcza, że w ramach świadczenia Usługi przetwarza następujące dane eksploatacyjne użytkowników Platformy Crytpyiony:

  1. adres IP,
  2. wersja przeglądarki,
  3. rodzaj przeglądarki,
  4. host,
  5. system operacyjny.

§ 7 Zobowiązania i uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem.

 2. Użytkownik nie może umożliwiać dostępu do Platformy i Usługi innym osobom postronnym.

 3. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do komunikatów systemowych, publikowanych na Platformie Cryptiony.

 5. Użytkownik ma prawo rezygnacji z Usługi w dowolnym czasie, bez prawa do zwrotu wniesionej opłaty za płatny Plan Użytkownika za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła rezygnacja.

 6. Użytkownikowi zabrania się dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, treści nawołujące do nienawiści na tle rasowym, etnicznym lub religijnym, treści naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne.

 7. Użytkownikowi zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań, które powodowałyby jakiekolwiek zakłócenia pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów, które biorą bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, powodują obchodzenie zabezpieczeń, instalowanie złośliwego oprogramowania, zamieszczanie treści w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

§ 8 Zobowiązania i uprawnienia Usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu lub wstrzymania świadczenia Usługi w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków Regulaminu lub naruszenia przepisów obowiązującego prawa. W przypadkach stwierdzenia ww. naruszeń i wstrzymania świadczenia Usługi poniesione przez Użytkownika do chwili wstrzymania Usługi opłaty nie podlegają zwrotowi.

 2. Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub naruszenia przepisów obowiązującego prawa.

 3. Wstrzymanie świadczenia Usługi o którym mowa w § 8 ust. 1, a także wypowiedzenie Umowy o którym mowa w § 8 ust. 2, będzie poprzedzone przesłaniem przez Usługodawcę informacji na podany przez Użytkownika na Koncie Użytkownika adres e-mail o zamiarze odpowiednio wstrzymania świadczenia Usługi albo wypowiedzenia Umowy. Oświadczenie o wstrzymaniu Usługi albo o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usługi przesłane będzie przez Usługodawcę w formie skanu na podany przez Użytkownika na Koncie Użytkownika adres e-mail.

§ 9 Płatności i rozliczenia

 1. W przypadku Planu Użytkownika, który ma charakter odpłatny – płatność powinna zostać dokonana przez Użytkownika z góry za cały okres rozliczeniowy i jest warunkiem uruchomienia wybranego Planu Użytkownika.

 2. Uruchomienie odpłatnego Planu Użytkownika następuje automatycznie, bo zarejestrowaniu przez Usługodawcę płatności dokonanej przez Użytkownika. Jest to równoznaczne ze spełnieniem świadczenia o którym mowa w § 5 ust. 9.

 3. Przedłużenie okresu świadczenia Usługi na kolejny okres rozliczeniowy w płatnym Planie Użytkownika nie następuje automatycznie.

 4. Przedłużenie okresu świadczenia Usługi na kolejny okres rozliczeniowy w płatnym Planie Użytkownika może nastąpić w trakcie trwania aktualnego okresu rozliczeniowego.

 5. W przypadku braku przedłużenia okresu świadczenia na kolejny okres rozliczeniowy w płatnym Planie Użytkownika, po zakończeniu okresu rozliczeniowego, Plan Użytkownika zostaje automatycznie przełączony na bezpłatny Plan Użytkownika.

 6. Wszelkie ceny podane w Cenniku Usług są cenami brutto, chyba, że w Cenniku usług wyraźnie wskazano, że dana cena jest ceną netto, wówczas należy do cen z Cennika Usług doliczyć należny podatek VAT.

 7. Zmiany Cennika Usług są ogłaszane w Serwisie internetowym Usługi Cryptiony poprzez publikację aktualnego Cennika Usług. Zmiana Cennika Usług nie wpływa na zmianę wysokości opłat uiszczonych przez Użytkownika przed opublikowaniem zmienionego cennika.

 8. Użytkownik dokonuje opłaty wybierając jedną z metod płatności oferowanych przez Usługodawcę.

 9. Usługodawca udostępnia następujące metody płatności:

  1. Blik
  2. Paypal
  3. Płatność szybkim przelewem (pay-by-link)
 10. Lista obsługiwanych banków dostępna jest w Serwisie internetowym usługi Cryptiony.

 11. Usługodawca może udostępnić Użytkownikowi kod promocyjny służący obniżeniu kwoty ceny za wybrany płatny Plan Użytkownika. Szczegółowe warunki realizacji kodu promocyjnego zostaną wskazane wraz z przekazaniem kodu promocyjnego.

 12. Warunkiem zmniejszenia kwoty ceny za płatny Plan Użytkownika jest podanie kodu promocyjnego w Formularzu Zamówienia na płatny Plan Użytkownika.

 13. Kody promocyjne nie łączą się.

§ 10 Dane osobowe oraz ochrona danych

 1. W momencie rejestracji Usługodawca staje się administratorem danych osobowych Użytkownika, podanych w formularzu rejestracyjnym na potrzeby realizacji Usługi: imię i nazwisko, nazwa użytkownika oraz adres e-mail w celu związanym z dostępem do Platformy Cryptiony, obsługą złożonego zamówienia, świadczeniem Usługi Cryptiony oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń związanych z ww. Usługą.

 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności usługi Cryptiony dostępną pod adresem: cryptiony.com/polityka-prywatnosci

 3. Użytkownik zawierając umowę o świadczenie Usług z Usługodawcą powierza Usługodawcy do przetwarzania dane osobowe podane podczas rejestracji lub w trakcie świadczenia Usługi w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych będącą załącznikiem do Regulaminu.

 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu realizacji Usługi.

 5. Dane osobowe zgromadzone w Serwisie internetowym Usługi Cryptiony lub na Platformie Cryptiony mogą być także wykorzystywane w celu informowania Użytkowników o Platformie Cryptiony, Serwisie internetowym Usługi Cryptiony i świadczonych przez niego usługach.

 6. W związku z realizacją niniejszej Umowy Strony zobowiązują się:

  1. zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczące drugiej Strony (“Informacje Poufne”) otrzymane w trakcie współpracy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła,
  2. wykorzystywać Informacje Poufne jedynie w celach realizacji Usługi,
  3. podjąć wszelkie niezbędne kroki do zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących Informację Poufną nie ujawni tych informacji ani ich źródła zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia od Strony, z której informacja lub źródło informacji pochodzi,
  4. ujawnić Informacje Poufne jedynie tym osobom wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów określonych przepisami prawa,
  5. nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek Informacji Poufnej lub jej części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w celach realizacji Usługi,
 7. Wymogi o których mowa w § 6 ust. 6 nie będą miały zastosowania odnośnie jakiejkolwiek części informacji przekazanych przez Strony, które:

  1. zostały opublikowane, są znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień Regulaminu,
  2. zostały prawnie przekazane przez osobę trzecią, bez naruszania jakichkolwiek zobowiązań o ich nieujawnianiu w stosunku do Stron,
  3. zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony,
  4. zostały przekazane zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem na żądanie organów administracji publicznej lub sądów, w zakresie objętym tym żądaniem.
 8. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych trwa w okresie obowiązywania Umowy oraz przez okres 10 lat licząc od dnia jej rozwiązania.

§ 11. Reklamacje

 1. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia szczególnej staranności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Platformy Cryptiony, jednak dopuszcza możliwość wystąpienia błędów na Platformie i systemach stron trzecich. W przypadku wystąpienia błędów Usługodawca gwarantuje niezwłoczne usunięcie usterek i/lub wad Platformy Cryptiony.

 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań by Usługa działała w sposób ciągły i niezakłócony. Jednakże Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czasowych przerw w działaniu Usługi w celach konserwacyjnych, naprawczych, a w szczególności w celach aktualizacji i rozbudowy Usługi – o ile te zadania takiej przerwy wymagają. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek wystąpienia w działaniu Usługi przerw, wynikających z ww. przyczyn.

 3. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Usługodawca.

 4. Użytkownik zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy reklamację najpóźniej w terminie jednego tygodnia od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczą zastrzeżenia. Niezgłoszenie reklamacji w tym terminie oznacza akceptację przez Użytkownika prawidłowości wykonania Usługi.

 5. Treść reklamacji dotyczących niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania Usługi Cryptiony musi zawierać:

  1. dane kontaktowe Użytkownika,
  2. nazwę użytkownika na Platformie Cryptiony
  3. precyzyjny opis zaistniałych nieprawidłowości w świadczeniu usługi,
  4. termin wystąpienia i czas trwania wskazywanych nieprawidłowości.
 6. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy: . Przyjęcie zgłoszenia reklamacji będzie każdorazowo potwierdzane przez Usługodawcę drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.

 7. Usługodawca rozpatruje reklamację i udziela Użytkownikowi odpowiedzi drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej wniesienia.

 8. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

 9. Odpowiedź na reklamację jest ostateczna.

 10. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do Regulaminu, reklamacje nie będą przez Usługodawcę rozpatrywane.

§ 12. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi ze wszystkich tytułów (w tym za utratę danych) jest ograniczona do rzeczywistych strat poniesionych przez Użytkownika, przy czym łączna odpowiedzialność Usługodawcy z tego tytułu zostaje ograniczona do połowy wysokości opłat, wniesionych przez Użytkownika w ciągu okresu ostatnich 12 miesięcy świadczenia Usługi.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:

  1. problemami telekomunikacyjnymi,
  2. niedziałaniem albo wadliwym działaniem oprogramowania firm trzecich, w tym działaniem wirusów komputerowych,
  3. niewłaściwą konfiguracją Usługi po stronie Użytkownika,
  4. wadami sprzętu komputerowego Użytkownika,
  5. brakiem lub przerwami w dostępie do Internetu po stronie Użytkownika,
  6. nieprawidłową obsługą Platformy przez użytkowników,
  7. błędami lub brakami w danych wprowadzonych do Platformy przez Użytkownika,
  8. ingerencją w Platformę lub bazy danych przez osoby nieuprawnione (chyba, że nastąpiło to z winy Usługodawcy), w szczególności powstałą w związku z udostępnieniem przez Użytkownika osobom nieuprawnionym danych kont Usługi lub danych uwierzytelniających lub też brakiem u Użytkownika odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem ww. danych,
  9. oraz innymi okolicznościami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy dostępu do Serwisu Internetowego Cryptiony, Usługi oraz Platformy, wynikłe z powodów niezależnych od Usługodawcy, jak np. ataków hakerskich, niedostępności łączy telekomunikacyjnych z powodów leżących po stronie operatorów telekomunikacyjnych.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub niedostępności (w tym wprowadzanie zmian) systemów należących do Narodowego Banku Polskiego lub giełd kryptowalut, czy też innych systemów z którymi komunikuje się Platforma Cryptiony.

 5. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek korzyści, które Użytkownik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych Użytkownikowi z winy umyślnej Usługodawcy.

§ 13. Własność intelektualna

 1. Usługodawca posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do Platformy Cryptiony.

 2. Wszelkie prawa licencyjne oraz z tytułu własności intelektualnej, związane z realizacją Usługi Cryptiony oraz Platformą Cryptiony pozostają wyłączną domeną Usługodawcy.

 3. Układ graficzny Serwisu internetowego Usługi Cryptiony oraz Platformy Cryptiony, a także zamieszczone na nich zdjęcia, motywy graficzne, logotypy, materiały multimedialne oraz inne treści będące chociażby przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian postanowień Regulaminu. Użytkownik zostanie poinformowany o nich na co najmniej 14 dni przed wejściem ich w życie.

 2. Brak oświadczenia nieakceptacji nowych postanowień Regulaminu wysłanego drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy:  w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania uznane będzie przez Usługodawcę jako ich akceptacja.

 3. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Serwisu internetowego Usługi Cryptiony oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 4. Prawem właściwym dla sporów wynikłych w związku z niniejszym Regulaminem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług, o ile nie uda się ich rozwiązać na drodze polubownej, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.