cryptiony_logo_bt_h
Gdzie są światowe krypto raje podatkowe w 2022 roku?

Dokonywanie transakcji kryptowalutowych w wielu krajach nakłada na podatników obowiązek odprowadzenia niekiedy dość wysokiego podatku. Jednak w niektórych państwach, zyski z kryptowalut nie stanowią innego szczególnego rodzaju uzyskiwania dochodu lub też kraje te słyną z korzystnie niskich stawek podatkowych.

Od tego, kiedy i czy należy rozpoznawać moment powstania obowiązku podatkowego, zależy przede wszystkim kwestia regulacji obowiązujących w danym państwie. Warto jednak zwrócić uwagę, że niektóre państwa prezentują zupełnie inne przepisy podatkowe niż te obowiązujące w Polsce – bardziej przyjazne.

Przyjmuje się, że kraje promujące niskie lub wręcz zerowe obowiązki podatkowe z tytułu kupna czy sprzedaży kryptowalut mają być przede wszystkim zachętą na inwestycję w danym kraju. Bowiem akceptacja i uregulowanie kwestii walut wirtualnych może przyciągnąć potencjalnych inwestorów lub nawet przedsiębiorstwa technologiczne.

Kraje z przyjazną jurysdykcją podatkową dla kryptowalut:

  1. Niemcy
  2. Malta
  3. Portugalia
  4. Singapur
  5. Szwajcaria
  6. Zjednoczone Emiraty Arabskie

Niemcy

W ostatnim czasie niemieckie ministerstwo finansów opublikowało komunikat, w którym potwierdziło, że sprzedaż aktywów cyfrowych, które są w posiadaniu jednej osoby przez dłużej niż okres jednego roku, jest wolna od podatku. Warto dodać, że uprzednio, kryptowaluty przeznaczone do stakingu, aby mogły być zwolnione z opodatkowania, musiały być przechowywane przez okres 10 lat. Podkreślić przy tym należy, że zwolnienie nie jest zależne od żadnej kwoty. Zatem, jeśli podatnik będzie przechowywał jakąkolwiek kryptowalutę przez ponad rok, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia bez względu na jej wartość. Jednocześnie jeśli jednak podatnik sprzeda kryptowalutę przed okresem roku, będzie musiał odprowadzić podatek od zysków kapitałowych.

Jak wynika z komunikatu: Po raz pierwszy istnieje jednolita ogólnokrajowa instrukcja administracyjna na ten temat.

Malta

Malta uznawana jest jako kraj wolny od podatku od kryptowalut, a dodatkowo oficjalnie zwana jest jako “wyspa blockchain”. Wyjaśniając kwestie braku opodatkowania kryptowaluty na Malcie wskazać należy, że tak długo jak kryptowaluta jest uznana jako forma “przechowywania jej wartości”, podatnik nie ma obowiązku płacenia podatku od zysków kapitałowych. Dotyczy to przede wszystkim przechowywania długoterminowych zysków, które zostaną uzyskane poprzez transakcję sprzedaży. W konsekwencji, jest to korzystne rozwiązanie dla osób, które przechowują swoją kryptowalutę przez dłuższy okres a następnie dokonują jej sprzedaży, gdy jej cena wzrośnie do korzystnego poziomu.

Z drugiej jednak strony, jeśli główną działalnością podatnika jest trade’owanie, wszystkie zyski z handlu kryptowalutami mogą już podlegać opodatkowaniu podatkowi dochodowemu od działalności gospodarczej w wysokości nawet do 35%. Wszystko jednak zależy od tego, ile pieniędzy generuje podatnik oraz czy spełnia kryteria, które uprawniają do niższego opodatkowania (np. 5% lub 0%).Warto dodać, że Malta jest uznawana jako jedno z lepszych światowych “krypto rajów podatkowych”.

Portugalia

Portugalskie organy podatkowe opublikowały swoje stanowisko dotyczące opodatkowania kryptowalut. Jak wynika z komunikatu, zyski wynikające ze sprzedaży kryptowalut nie będą podlegały opodatkowaniu (dotyczy to transakcji w relacji krypto-krypto lub krypto-FIAT) w ramach kategorii z dochodów z dywidend i odsetek lub kategorii podatku dochodowego od osób fizycznych. Z kolei zyski uzyskane ze sprzedaży kryptowalut będą podlegać opodatkowaniu tylko wtedy, gdy podatnik angażuje się w działalność gospodarczą lub wykonuje z tego tytułu zawód w ramach ww. zysków.

Podsumowując, portugalskie organy podatkowe stoją na stanowisku, iż sprzedaż kryptowalut nie podlega opodatkowaniu. Wyjątkiem jest tutaj działalność zawodowa lub gospodarcza podatnika.

Singapur

Singapur jest uważany za posiadający jedną z najbardziej zaawansowanych gospodarek na świecie. Jest też jednym z miejsc, gdzie ustanowiono szereg przepisów zachęcających podatników do inwestycji kryptowalutowych. Z uwagi na korzystne regulacje, Singapur przyciąga również przedsiębiorstwa kryptowalutowe, w tym także inwestorów.

W kraju tym, zakup kryptowaluty nie spowoduje zdarzenia podlegającego opodatkowaniu. W Singapurze nie istnieje system opodatkowania zysków kapitałowych, dlatego też wszelkie powstałe zyski z walut wirtualnych nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Dodatkowo, osoba osiągająca zyski z transakcji wydobycia kryptowaluty również może być zwolniona z opodatkowania. Koszt wydobycia nie będzie jednak podlegał odliczeniu. W sytuacji, gdy podatnik podejmuje konsekwentne i zorganizowane korzyści z transakcji, może być uznany za osobę zajmującą się wydobywaniem kryptowalut zawodowo. W konsekwencji, dochody ze sprzedaży wydobywanych kryptowalut zostaną opodatkowane.

Szwajcaria

W Szwajcarii kryptowaluty uznaje się jako prywatne aktywa majątkowe, podobnie jak akcje i obligacje. Prywatne aktywa majątkowe są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych dla prywatnych inwestorów. Z drugiej jednak strony, należy pamiętać, że zakup i sprzedaż kryptowalut przez osoby prowadzące profesjonalną działalność, uznane jest za dochód z działalności gospodarczej i tym samym powinien być on opodatkowany.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

W pierwszej kolejności warto podkreślić, że Zjednoczone Emiraty Arabskie są uznawane za jeden z najbardziej postępowych krajów w zakresie kryptowalut na świecie. Wielokrotne próby maksymalizowania i wykorzystania technologii blockchain, a także tworzenia rozwiązań regulacyjnych mają świadczyć o prawdziwym postępie tego kraju w tej dziedzinie.

Odnosząc się jednak do obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego wskazać należy, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, obecnie brak jest obowiązku jego zapłaty zarówno w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się handlem kryptowalutami, jak i osób fizycznych decydujących się na tę formę inwestycji.