cryptiony_logo_bt_h
Po jakim kursie przeliczyć transakcje w walucie innej niż PLN np. EUR/USD/GBP?

Na podstawie art. 11a ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o PIT, przychody/koszty w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu i odpowiednio dzień poniesienia kosztu.

Natomiast zgodnie z ust. 3, kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku.

Zatem kursy publikowane na giełdach nie powinny być przez podatnika brane pod uwagę na cele podatkowe. Podatnik powinien zgodnie z przepisami, przeliczyć transakcje (dokonywane w innych walutach niż PLN) na podstawie kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski.