cryptiony_logo_bt_h
Jakie są konsekwencje nierozliczenia się z kryptowalut?

W pierwszej kolejności wspomnieć należy, że kwalifikacja przestępstwa lub wykroczenia skarbowego zależy od wartości popełnionego czynu. Zgodnie z art. 53 §3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (dalej: KKS), wykroczeniem skarbowym jest czyn zabroniony pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Biorąc pod uwagę powyższe i fakt, że minimalne wynagrodzenie w roku 2022 r. wynosi 3 010 zł brutto, to w przypadku gdy nierozliczona kwota, będzie niższa niż pięciokrotność tej kwoty (15 050 zł), to należy traktować to jako wykroczenie skarbowe. Wartość przewyższająca kwotę 15 050 zł, będzie kwalifikowana już jako przestępstwo skarbowe, do których zastosowanie mają inne zapisy KKS.

W myśl art. 54 §1 KKS, podatnik który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

W przypadku nierozliczenia się z kwoty poniżej wartości 15 050 zł, karą za wykroczenie skarbowe jest kara grzywny określona kwotowo. Na podstawie art. 48 KKS §1 kara grzywny może być wymierzona w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości wynagrodzenia, chyba że KKS stanowi inaczej. W myśl tej regulacji, przedział kary grzywny waha się od 301 zł do 60 200 zł. Ponadto, zgodnie z art. 48 § 2 KKS, mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, tj. 15 050 zł.