cryptiony_logo_bt_h
Jak rozliczyć kopanie kryptowalut? Czy zakup koparki stanowi koszt uzyskania przychodu?

Sama czynność kopania kryptowalut nie powoduje powstania żadnego obowiązku podatkowego. Momentem opodatkowania będzie dopiero odpłatne zbycie waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna (art. 17 ust. 1f ustawy o PIT). Oznacza to, że dopiero sprzedaż bądź wymiana na dany towar wykopanych kryptowalut będzie podlegała opodatkowaniu i tym samym, należałoby taką czynność rozliczyć odpowiednio w deklaracji PIT-38.

Odnosząc się natomiast do kwestii kosztów uzyskania przychodów, wskazać należy, iż w zakresie wliczenia do kosztów zakupu koparki kryptowalutowej – nie ma jednoznacznego stanowiska w tej kwestii. Bowiem zauważa się rozbieżne stanowisko organów podatkowych z orzecznictwem sądów administracyjnych. Przykładowo, w wyroku z dnia 21 lipca 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (sygn. I SA/Łd 285/20), wskazał, że wydatki na kopanie kryptowalut są wydatkami bezpośrednimi poniesionymi na ich nabycie i w konsekwencji podatnik ma prawo zaliczyć ten koszt do kosztów uzyskania przychodów.

Z powyższym nie zgadzają się w dalszym ciągu organy podatkowe, które nadal stoją na stanowisku, że zakup sprzętu nie może zostać uznany za wydatek bezpośredni poniesiony na jej nabycie i tym samym nie może poniesionych wydatków zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Organ uzasadniając swoje stanowisko w interpretacji indywidualnej z dnia 27 lipca 2021 r. (0113-KDIPT2-1.4011.414.2021.2.MGR) wskazał, że: „(…) w przypadku uzyskiwania przychodu ze zbycia waluty wirtualnej pozyskanej w drodze tzw. kopania, wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na zakup sprzętu komputerowego przeznaczonego do budowy koparki kryptowalut oraz na zakup energii elektrycznej, niezbędnej do pracy koparki kryptowalut, nie można uznać za wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej, o których mowa w art. 22 ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem jak to zostało wskazane powyżej, wydatki te kwalifikowane są do kosztów pośrednich. Koszty te służą realizacji określonego przedsięwzięcia, którym jest wykopanie waluty wirtualnej, ale nie można przewidzieć ile walut zostanie sprzedanych oraz w jakim okresie czasu to nastąpi”.