cryptiony_logo_bt_h
Ile wynosi podatek od kryptowalut? Gdzie i kiedy należy go rozliczyć?

Aby określić wysokość podatku od kryptowalut, warto w pierwszej kolejności wskazać, co tak naprawdę powinno podlegać opodatkowaniu i jak regulują to przepisy w ustawach. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej. Natomiast przy ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT), należy odnieść się do art. 7b ust. 1 pkt. 6 lit. f, który uznaje, że przychodami z zysków kapitałowych są przychody z wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub z regulowania innych zobowiązań walutą wirtualną.

Powyższe regulacje wskazują, że sama wymiana kryptowaluty na inną z punktu widzenia podatkowego jest neutralna. Obecnie, momentem powstania opodatkowania jest sprzedaż kryptowaluty jako środek płatniczy lub zamiany za towar bądź inne prawo majątkowe. Należy mieć jednak na uwadze, że w latach poprzednich, tj. przed 2018 rokiem obowiązywały zupełnie inne zasady opodatkowania w zakresie kryptowalut. Przykładowo, poprzednio przychody z kryptowalut były w świetle prawa uznawane jako prawo majątkowe, a nie zyski kapitałowe (jak przyjmuje się obecnie). W konsekwencji stosowano dwa rodzaje stawki w zależności od rozliczania w działalności. Przykładowo w stosunku do podatników rozliczających poza działalnością możliwe było zastosowanie stawki 18% lub 32%. Natomiast osoby rozliczające kryptowaluty w ramach działalności stosowały stawkę 19% lub skalę podatkową. W konsekwencji, w zależności od uzyskanych przychodów w poszczególnych latach należy zastosować odpowiednie regulacje podatkowe.

Ile wynosi podatek od kryptowalut?

Obecnie przychód z tytułu zbywania (sprzedaży) walut wirtualnych należy rozliczyć jako zyski kapitałowe opodatkowane stawką 19%.

Gdzie i kiedy należy rozliczyć podatek od kryptowalut?

W myśl powyższej obowiązujących regulacji, podatek od kryptowalut należy rozliczyć w rocznym PIT-38, a więc do dnia 30 kwietnia kolejnego roku za rok poprzedni. Ustawodawca przewidział jednak, że gdy 30 kwietnia wypada w dzień wolny od pracy, to czas na złożenie PIT-38 jest do pierwszego dnia roboczego następującego po 30 kwietnia. Zatem, jeśli rozliczasz zyski za 2021 r., wypełniony formularz musisz dostarczyć do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego najpóźniej do 2 maja 2022 r.

 

Istotną kwestią jest też brak obowiązku po stronie podatnika wpłacania zaliczek na podatek PIT w wyniku dokonywanych transakcji.

Czy danina solidarnościowa dotyczy kryptowalut?

W myśl art. 30h ustawy o PIT, osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny. Danina solidarnościowa jest rodzajem świadczenia publicznego będącego częścią Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Do zapłaty daniny solidarnościowej zobowiązane są osoby fizyczne, których dochód przekroczył 1 mln zł sumy dochodów.

Zgodnie z regulacjami ustawy o PIT, dochodami podlegającymi opodatkowaniu są dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, z zagranicy rozliczane metodą proporcjonalnego odliczenia, z niektórych zysków kapitałowych oraz dochody zagranicznej jednostki kontrolowanej. W konsekwencji, na podatnikach osiągających dochody z tytułów takich jak działalność gospodarcza opodatkowana na podstawie skali i podatkiem liniowym, odpłatne zbycie udziałów, sprzedaży kryptowalut, stosunku pracy czy umowy zlecenia, będzie ciążył dodatkowy obowiązek uiszczenia daniny w konkretnym przypadku przekroczenia ww. limitu.

Podsumowując, dochody ze sprzedaży kryptowalut na mocy obowiązujących od 2019 r. regulacji, będą podlegać zapłacie 4% daniny solidarnościowej w przypadku, gdy ich łączne dochody w danym roku przekroczą 1 mln zł.

Daninę oraz odpowiednią deklarację podatkową (DSF-1) należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia po zakończeniu danego roku podatkowego. Ze względu, że 30 kwietnia wypada w roku 2022 w sobotę, to czas na złożenie takiej deklaracji jest do 2 maja 2022 r. Tak samo jak i PIT, może zostać złożona w formie papierowej, jak i elektronicznej.