cryptiony_logo_bt_h

Regulamin Programu Afiliacyjnego

"Polecaj Cryptiony"

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin Programu Afiliacyjnego określa zasady współpracy pomiędzy Organizatorem, tj. Cryptiony R&D sp. z o. o. i Partnerem, w zakresie czynności promocyjnych i reklamowych dotyczących Usług oferowanych przez Organizatora.

 2. Organizatorem Programu Afiliacyjnego jest Cryptiony R&D sp. z o. o., z siedzibą w Łodzi, adres: Wólczańska 125, 90-521 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877264, o numerze NIP 7272847168.

 3. Program jest skierowany do Użytkowników Platformy Cryptiony i ma na celu zachęcanie do korzystania z usług Organizatora. Program umożliwia Partnerowi pozyskiwanie środków pieniężnych za Skuteczne Polecanie Usług Organizatora.

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Organizator – spółka prowadząca działalność pod firmą Cryptiony R&D sp. z o. o., z siedzibą w Łodzi, adres: Wólczańska 125, 90-521 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877264, o numerze NIP 7272847168. Organizator, zwany dalej także jako “Cryptiony R&D”.

 2. Partner – uczestnik Programu Afiliacyjnego, tzn. Użytkownik Platformy Cryptiony, który przystąpił do Programu Afiliacyjnego.

 3. Strona Partnera – serwis internetowy, fanpage na portalu Facebook, profil w serwisie internetowym, za pomocą którego Partner promuje Usługi Organizatora, którym zarządza Partner oraz na który, Partner posiada prawo do emisji reklam.

 4. Program Afiliacyjny lub Program – program partnerski prowadzony przez Organizatora na Platformie Cryptiony, polegający na współpracy pomiędzy Organizatorem i Partnerem, mającej na celu promocję, marketing oraz sprzedaż Usług znajdujących się w ofercie Organizatora.

 5. Panel Programu Afiliacyjnego – indywidualny dla Partnera panel zarządzania Programem Afiliacyjnym dostępny w zakładce Programu Afiliacyjnego w profilu Konta Użytkownika pod adresem app.cryptiony.com/user/affiliate.

 6. Regulamin lub Regulamin Programu Afiliacyjnego – niniejszy dokument, będący jest jedynym dokumentem określającym zasady funkcjonowania Programu Afiliacyjnego.

 7. Regulamin Serwisu – regulamin świadczenia Usług przez Cryptiony R&D, dostępny pod adresem cryptiony.com/regulamin.

 8. Klient Organizatora lub Klient – każdy podmiot, który przy wykorzystaniu Platformy Cryptiony zawarł z Organizatorem umowę o świadczenie Usługi Cryptiony.

 9. Potencjalny Klient – każdy podmiot, który nie jest, ani nie był Klientem Organizatora.

 10. Link Polecający – unikalny link przypisany indywidualnie do danego Partnera, za pomocą którego Partner poleca usługi Organizatora Potencjalnym Klientom.

 11. Kampania Afiliacyjna – zespół skoordynowanych i zorganizowanych działań promocyjnych i reklamowych Partnera, w ramach których zdefiniował on w Panelu Programu Afiliacyjnego wysokość przydzielonej prowizji dla Partnera oraz zniżki dla Klienta, a system informatyczny Organizatora przypisał unikalny dla Kampanii Afiliacyjnej Link Polecający.

 12. Materiały – materiały reklamowe w formie tekstowej, graficznej oraz informacje dotyczące Usługi, dostarczone Partnerowi przez Organizatora, w tym również zawierające Link Polecający.

 13. Materiały Partnera – materiały indywidualnie zmodyfikowane przez Partnera, po uprzedniej konsultacji oraz akceptacji przez Organizatora.

 14. Polecony Klient – Potencjalny Klient, któremu Partner zarekomendował usługi Organizatora poprzez przekazanie Linku Polecającego.

 15. Wynagrodzenie – wynagrodzenie należne Partnerowi od każdej Usługi zamówionej i prawidłowo opłaconej przez Poleconego Klienta, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 16. Skuteczne Polecenie Usług Organizatora – polecenie, które w wyniku założenia Konta Użytkownika przez Poleconego Klienta na Platformie Cryptiony z wykorzystaniem Linku Polecającego, na zasadach określonych w Regulaminie, skutkuje zamówieniem i opłaceniem przez Poleconego Klienta Usługi Cryptiony oferowanej przez Organizatora. Skuteczne Polecenie skutkuje przyznaniem Partnerowi określonej kwoty Wynagrodzenia, zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu.

 17. Pay Per Click lub PPC – rodzaj reklamy internetowej, której kluczowa rola polega na płatności za kliknięcie, a nie za jego wyświetlenie. Osoba reklamująca swoją firmę bądź usługi płaci za każdego użytkownika, który przejdzie do strony reklamodawcy za pomocą bannera

Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu.

§ 3 Uczestnictwo w programie

 1. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z pełną akceptacją wszystkich warunków w nim przewidzianych oraz przyjęciem przez Partnera zobowiązania do przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu.

 2. Uczestnictwo w Programie Afiliacyjnym jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.

 3. Przystąpienie do Programu jest możliwe w dowolnym momencie jego trwania.

 4. Przystąpienie do Programu Afiliacyjnego nie wymaga zawarcia żadnej dodatkowej umowy.

 5. Aby przystąpić do Programu, należy wejść Panelu Programu Afiliacyjnego, zaakceptować Regulamin Programu Afiliacyjnego oraz potwierdzić chęć dołączenia do programu poprzez kliknięcie przycisku “Dołączam”.

 6. Partner, w celu polecania usług Organizatora, posługuje się indywidualnym Linkiem Polecającym, nadawanym przez system informatyczny Organizatora.

 7. W celu wypłacenia zgromadzonych środków, Partner zobowiązany jest do złożenia Zlecenia Wypłaty w Panelu Programu Afiliacyjnego, w tym w szczególności do podania Organizatorowi danych tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz polski numer rachunku bankowego.

 8. Partner ma obowiązek podawania prawdziwych danych identyfikacyjnych. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych identyfikacyjnych, w szczególności związanych z niemożliwością realizacji świadczeń przewidzianych w Regulaminie.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności danych identyfikacyjnych Partnera np. poprzez skierowanie wniosku wysłanego drogą elektroniczną o dostarczenie zeskanowanej wersji dokumentów identyfikujących Partnera. W przypadku braku potwierdzenia danych identyfikacyjnych w ciągu 14 dni od dnia wysłania wniosku przez Organizatora lub nieprawidłowego potwierdzenia, Organizator ma prawo wykluczyć Partnera z dalszego uczestnictwa w Programie, przy czym Partner zachowuje wszelkie prawa uzyskane w trakcie Programu.

 10. Partner ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych przez swoje Konto Użytkownika na Platformie Cryptiony.

§ 4 Polecanie usług

 1. Polecanie usług Organizatora odbywa się poprzez przekazanie Potencjalnemu Klientowi Linku Polecającego.

 2. Przekazanie Linku Polecającego może odbywać się w dowolny sposób, a w szczególności przez: opublikowanie na stronie internetowej/blogu, opublikowanie w mediach społecznościowych (np. “Facebook”, “YouTube”), przesłanie w wiadomości e-mail, przesłanie w wiadomości SMS itd.

 3. W chwili kliknięcia w Link Polecający, w przeglądarce internetowej Poleconego Klienta zostaje umieszczony (jeżeli jego system na to pozwala), plik Cookie (ciasteczko) identyfikujący Partnera, który zarekomendował usługi Organizatora.

 4. Jeżeli Usługi Organizatora zostaną polecone Potencjalnemu Klientowi przez więcej niż jednego Partnera, taki Użytkownik (jeżeli założy Konto Użytkownika) zostanie przypisany do ostatniego Partnera, który zarekomendował Usługi Organizatora.

 5. Jeżeli Polecony Klient skorzysta z usług Organizatora (założy Konto Użytkownika na Platformie Cryptiony) przez przeglądarkę internetową, w której umieszczony został plik Cookie przypisany do danego Partnera, to polecenie to zostanie przypisane do tego Partnera i będzie widoczne na Koncie Użytkownika tego Partnera.

 6. W przypadku gdy użytkownik strony zarządzanej przez Partnera wykorzysta odnośnik zawarty w Linku Polecającym, zostanie przeniesiony do strony Serwisu, co spowoduje oznaczenie użytkownika identyfikatorem Partnera i zapisaniem tej informacji w pliku Cookie na komputerze użytkownika. Przypisanie będzie skuteczne do czasu:

  1. wygaśnięcia ważności pliku Cookie lub
  2. usunięcia pliku Cookie przez użytkownika
  3. zastąpienia pliku Cookie przez plik Cookie innego Partnera.
 7. Polecenie nie jest uznawane, jeżeli miało ono miejsce w ciągu 24 godzin od założenia Konta Użytkownika przez Partnera lub jeśli Partner oraz Polecony Klient mają ten sam adres IP.

 8. Partner może polecić dowolną liczbę Potencjalnych Klientów.

 9. Partner może prowadzić więcej niż jedną Kampanię Afiliacyjną. Kampania Afiliacyjna tworzona jest w Panelu Programu Afiliacyjnego. Każda Kampania Afiliacyjna może mieć skonfigurowaną inną wysokość prowizji dla Partnera i zniżki dla Klienta. Dla każdej z Kampanii Afiliacyjnej przypisywany jest indywidualny Link Polecający nadawany przez system informatyczny Organizatora.

§ 5 Obowiązki Partnera

 1. Partner Programu Afiliacyjnego zobowiązuje się w szczególności do:
  1. promowania Usług, w sposób przez siebie ustalony, na Stronie Partnera, przy wykorzystaniu Materiałów;
  2. niezmieniania Materiałów bez uprzedniej konsultacji oraz akceptacji Organizatora – ograniczenie to nie dotyczy modyfikacji Linku Polecającego w zakresie nieobejmującym adresu URL Serwisu;
  3. niewykorzystywania systemu Google Ads lub innych form reklamy PPC;
  4. współpracy z Organizatorem w zakresie realizacji Usług;
  5. wiernego przedstawienia Usług oraz Organizatora i nieskładania na Stronie Partnera żadnych oświadczeń dotyczących Organizatora oraz Usług, które nie są zgodne ze stanem faktycznym lub prawnym; w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do informacji dotyczących Organizatora lub Usługi, Partner zobowiązuje się do skonsultowania tych wątpliwości z Organizatorem przed umieszczeniem danej informacji;
  6. niepodejmowania działań naruszających dobra osobiste lub prawnie chronione interesy Organizatora;
  7. podejmowania działań związanych z realizacją Programu Afiliacyjnego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
  8. niezwłocznego informowania Organizatora o każdym problemie technicznym, w wyniku którego Materiały lub Materiały Partnera nie odsyłają w prawidłowy sposób do Serwisu lub Platformy Cryptiony;
  9. zapewnienia, że jest uprawniony do umieszczenia i utrzymywania Materiałów oraz Materiałów Partnera na Stronie Partnera;
  10. rzetelnego informowania Potencjalnych Klientów o zasadach uczestnictwa w Programie Afiliacyjnym zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  11. usunięcia Materiałów lub Materiałów Partnera na każde żądanie Organizatora, w tym bez podania żadnej przyczyny – Partner zobowiązuje się do usunięcia Materiałów lub Materiałów Partnera objętych żądaniem w terminie 72 godzin od czasu otrzymania żądania od Organizatora, niezależnie od formy, w jakiej żądanie została złożone;
  12. nieumieszczania na Stronie Partnera i w Materiałach Partnera oznaczeń, w tym logotypów należących do podmiotów konkurencyjnych wobec Organizatora, w szczególności innych podmiotów świadczących usługi automatyzacji rozliczeń podatku od kryptowalut;
  13. niekorzystania z narzędzi w postaci agregatorów kodów promocyjnych, rabatowych, zniżkowych, porównywarek usług i katalogów firm, w zakresie w jakim głównym celem tych narzędzi jest promowanie wielu usług różnych dostawców oraz prezentowanie wielu kodów rabatowych.
 2. Naruszenie postanowień, o których mowa powyżej, uprawnia Organizatora do natychmiastowego wykluczenia Partnera z udziału w Programie Afiliacyjnym, poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

§ 6 Obowiązki Organizatora

 1. Organizator zobowiązuje się do:
  1. prowadzenia Serwisu oraz świadczenia Usług zgodnie z obowiązującym Regulaminem Serwisu;
  2. dokonywania wszelkich czynności z zakresu wsparcia technicznego związanego z utrzymaniem Usług;
  3. aktualizowania Materiałów w przypadku zmiany okoliczności związanych z Usługami lub Organizatorem;
  4. dokonywania wszelkich czynności związanych z bieżącą obsługą Klienta w zakresie Usług, w tym przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, udzielania informacji;
  5. świadczenia Użytkownikom Platformy Usług z należytą starannością;
  6. wypłaty Wynagrodzenia na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 7 Materiały oraz logotypy Stron

 1. Strony upoważniają siebie nawzajem do korzystania ze swoich logotypów, oznaczeń i nazw w mediach społecznościowych i w Serwisie wyłącznie w celu reklamowania oraz wykonania Usługi oraz w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z Regulaminem, w okresie trwania Programu Afiliacyjnego.

 2. W związku z postanowieniami zawartymi w pkt. 1. powyżej, Strony wyrażają zgodę na korzystanie z Materiałów, w tym z logotypów, oznaczeń i nazw do celów związanych z Programem Afiliacyjnym.

 3. W przypadku, gdy Strony stwierdzą nieprawidłowe użycie logotypu, oznaczenia lub nazwy, Strona, która stwierdzi takie nieprawidłowe użycie wezwie Stronę naruszającą do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych naruszeń. Strona wezwana zobowiązuje się do zastosowania się do wezwania w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

 4. Strony oświadczają, że Materiały, o których mowa w niniejszym Regulaminie są pozbawione wad prawnych, tj. w szczególności autorskie prawa majątkowe do tych materiałów przysługują w całości każdej ze Stron.

 5. Strony oświadczają, że w przypadku, gdyby okazało się, że prawa do Materiałów przysługują jakimkolwiek osobom trzecim to Strona, której dotyczy to postanowienie zwolni w całości z odpowiedzialności drugą Stronę, względnie pokryje wszelkie koszty jakie ta poniosła w związku z brakiem tych praw.

 6. Po zakończeniu Programu Afiliacyjnego lub po wykluczeniu Partnera, Strony zobowiązują się do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunięcia logotypów, nazw ze wszystkich miejsc, gdzie były one wykorzystywane przez Strony.

 7. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również Materiałów Partnera.

§ 8 Wynagrodzenie

 1. W związku z uczestnictwem w Programie, a z tytułu pozyskania Klienta Organizatora za pośrednictwem działań Partnera i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, Partnerowi należne będzie Wynagrodzenie.

 2. Wynagrodzenie należne jest Partnerowi wyłącznie w trakcie uczestnictwa w Programie Afiliacyjnym i wyłącznie za okres trwania Programu Afiliacyjnego.

 3. Partnerowi przysługuje Wynagrodzenie w przypadku, gdy Klient, w ciągu 365 dni od dnia skorzystania z Linku Polecającego, zamieszczonego na Stronie Partnera, zamówi oraz opłaci Usługę w całości.

 4. Partnerowi przysługuje połowa Wynagrodzenia w przypadku, gdy Klient, po upływie 365 dni, ale przed upływem 730 dni od dnia skorzystania z Linku Polecającego, zamieszczonego na Stronie Partnera, zamówi oraz opłaci Usługę w całości.

 5. W przypadku, gdy Klient złoży zamówienia w obu okresach, o których mowa w pkt. 2 oraz w pkt. 3, to Partnerowi przysługuje zarówno Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 2, jak i połowa Wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 3.

 6. Wynagrodzenie ma charakter prowizyjny i obliczane jest jako procent kwoty brutto, którą Klient zapłacił za Usługę. Wyliczone wynagrodzenie stanowi kwotę brutto.

 7. Wysokość prowizji dla Partnera może wynosić maksymalnie 20%.

 8. Partner może zrezygnować z części (lub całości) prowizji na rzecz zniżki dla Klienta.

 9. W przypadku rezygnacji z części (lub całości) prowizji na rzecz zniżki dla Klienta, zniżka dla Klienta obowiązuje 365 dni od dnia skorzystania z Linku Polecającego.

 10. Domyślnie sugerowana przez Organizatora oraz domyślnie dostępna w Panelu Programu Afiliacyjnego konfiguracja wysokości prowizji dla Partnera / zniżki dla Klienta to 10% prowizji dla Partnera oraz 10% zniżki dla Klienta.

 11. Wysokość prowizji jest ustalana przez każdego Partnera indywidualnie w Panelu Programu Afiliacyjnego w momencie tworzenia Kampanii Afiliacyjnej. Wysokości prowizji w ramach utworzonej Kampanii Afiliacyjnej nie podlega zmianie.

 12. Prowizja naliczana jest od całkowitych kwot zamówień Klienta.

 13. Środki zarobione przez Partnera Programu są weryfikowane i naliczane (uznane jako zaakceptowane przez Organizatora) w terminie do 30 dni od złożenia zamówienia przez Klienta.

 14. Zaakceptowane przez Organizatora środki do wypłaty mogą zostać wypłacone.

 15. W przypadku, gdy w wyniku błędu technicznego Partnerowi zostanie naliczona nieprawidłowa kwota prowizji, Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiedniej korekty salda Partnera, o czym niezwłocznie powiadomi Partnera w drodze korespondencji elektronicznej.

 16. Przyznanie prowizji jest weryfikowane (akceptacja przez Organizatora środków do wypłaty) pod kątem przestrzegania przez Partnera warunków Regulaminu. W przypadku negatywnej weryfikacji (stwierdzenia naruszenia warunków Regulaminu), Organizator może:

  1. odmówić przyznania prowizji w odniesieniu do pozyskanych niezgodnie z Regulaminem Klientów. Partner zostanie powiadomiony o odmowie w drodze korespondencji elektronicznej wraz z uzasadnieniem odmowy;
  2. wykluczyć Partnera z Programu Afiliacyjnego.
 17. Minimalna kwota wypłaty to 50,00 PLN.

 18. Minimalna kwota wypłaty może zostać osiągnięta w ramach dowolnej liczby Kampanii Afiliacyjnych (zaakceptowane przez Organizatora środki do wypłaty sumują się ze wszystkich Kampanii Afiliacyjnych Partnera).

 19. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie środki mogą zostać wypłacone, o ile zostały zaakceptowane przez Organizatora oraz została osiągnięta Minimalna kwota wypłaty.

 20. Wypłata Wynagrodzenia następuje na wyraźną prośbę Partnera tzn. po złożeniu Zlecenia Wypłaty w Panelu Programu Afiliacyjnego.

 21. Wypłata Wynagrodzenia następować będzie w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Organizatora prawidłowo złożonego Zlecenia Wypłaty w Panelu Programu Afiliacyjnego.

 22. Najbardziej aktywni Partnerzy Programu mogą ubiegać się o indywidualne warunki współpracy.

 23. Indywidualne warunki współpracy mogą być ustalone z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres .

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Ważność plików Cookie (ciasteczek) umieszczanych w przeglądarce internetowej Poleconego Klienta wynosi 30 dni.

 2. Administratorem zbioru danych osobowych Partnerów uczestniczących w Programie jest Organizator.

 3. Partner ma prawo zgłoszenia reklamacji związanej z uczestnictwem w Programie Afiliacyjnym. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres . Organizator ma obowiązek odpowiedzieć na otrzymaną reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

 4. Partner ma prawo do zakończenia uczestnictwa w Programie. W tym celu, należy wysłać oświadczenie o zakończenia uczestnictwa w Programie Afiliacyjnym z adresu e-mail przypisanego do Konta Użytkownika na adres . Zakończenie uczestnictwa w Programie nie ogranicza prawa do wypłaty już zgromadzonych środków.

 5. Jeżeli Partner nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu, Organizator ma prawo wykluczenia Partnera z Programu. W takiej sytuacji Organizator przekaże Partnerowi informację o wykluczeniu z programu za pośrednictwem wiadomości e-mail na podany przez Partnera na Koncie Użytkownika adres e-mail na Platformie Cryptiony. Wykluczenie z Programu nie jest jednoznaczne z zablokowaniem dostępu do konta na Platformie. Wykluczenie z Programu uniemożliwia otrzymywanie Wynagrodzenia za polecenia, w tym wypłaty zgromadzonych środków.

 6. Organizatorowi przysługuje prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej. W ogłoszeniu zostanie podany termin zakończenia Programu, nie krótszy niż 14 dni. Zakończenie Programu nie ogranicza prawa Partnerów do wypłaty już zgromadzonych środków.

 7. Niniejszy Regulamin Programu Afiliacyjnego jest dokumentem podrzędnym dla Regulaminu Serwisu and Polityki prywatności.

 8. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdej chwili, poprzez umieszczenie w Serwisie jego nowej wersji. W przypadku, gdy zmiany regulaminu będą znaczące, Partnerzy zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianach za pośrednictwem poczty e-mail (na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika). Jeżeli Partner w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmiany nie zgłosi braku akceptacji, przyjmuje się, że Partner zmiany zaakceptował. Jeżeli Partner nie zaakceptuje zmian regulaminu, ma prawo w każdym momencie przesłać do Organizatora prośbę o zakończenia uczestnictwa w Programie.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.