cryptiony_logo_bt_h

Regulamin

 

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od 19.04.2023

Regulamin obowiązujący do 18.04.2023

 

 

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników w ramach Usługi Cryptiony udostępnionej w sieci Internet pod adresem cryptiony.com (wraz z subdomenami).
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Usługa Cryptiony prowadzona jest przez spółkę prowadzącą działalność pod firmą Cryptiony R&D sp. z o. o., z siedzibą w Łodzi, adres: Wólczańska 125, 90-521 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877264, o numerze NIP 7272847168, zwaną dalej „Usługodawcą” albo „Cryptiony R&D”.
 4. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pomocą: 

a)     poczty elektronicznej – pod adresem: support@cryptiony.com; 

b)     poczty tradycyjnej – pod adresem: ul. Wólczańska 125, 90-521 Łódź. 

 

§ 2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi.
 2. Platforma lub Platforma Cryptiony – rozwiązanie oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem przeglądarki internetowej automatyzujące wyliczenie osiągniętego dochodu (poniesionej straty) Użytkownika z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych, zainstalowane na serwerach Cryptiony R&D, do którego majątkowe prawa autorskie przysługują Usługodawcy.

3.     Usługa lub Usługa Cryptiony – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę Użytkownikowi zdalnego dostępu do Platformy Cryptiony, udostępnieniu funkcjonalności Platformy Cryptiony oraz udostępnieniu Serwisu internetowego Usługi Cryptiony, polegające na: 

a.     przechowywaniu na Platformie wprowadzonych przez Usługobiorcę danych na zasadach określonych w Regulaminie; 

b.     świadczeniu usługi Konta; 

c.     udostępnieniu Usługobiorcy interaktywnego formularza umożliwiającego mu wykonywanie czynności związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych, generowaniem danych oraz dokumentów, w tym w szczególności obliczania wysokości podatków od walut wirtualnych.

 1. Umowa lub Umowa o świadczenie Usługi Cryptiony – umowa o świadczenie Usługi Cryptiony drogą elektroniczną zawarta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Serwis lub Serwis internetowy Usługi Cryptiony – dedykowana strona internetowa prowadzona i utrzymywana przez Usługodawcę, umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do Platformy Cryptiony oraz zawierająca informacje uzupełniające Platformy Cryptiony. Strona znajduje się pod adresem: cryptiony.com.
 3. Formularz rejestracji – formularz dostępny na Platformie Cryptiony, umożliwiający stworzenie Konta Użytkownika.
 4. Formularz zamówienia – elektroniczny formularz zamówienia na wybrany płatny Plan Użytkownika, dostępny na Koncie Użytkownika/Użytkownika biznesowego.
 5. Dane Uwierzytelniające – indywidualny identyfikator Użytkownika (login) lub adres email oraz hasło służące do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika/Użytkownika biznesowego.
 6. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu RODO.
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. Konto Użytkownika – wyodrębniona część Platformy, w której znajdują się zapisane dane Użytkownika, do których Użytkownik uzyskuje dostęp po zalogowaniu się przy użyciu Danych Uwierzytelniających.
 9. SaaS – (z ang. Software as a Service) Model dystrybucji oprogramowania polegający na udzieleniu Użytkownikowi dostępu do oprogramowania uruchomionego przez dostawcę usługi w infrastrukturze chmury obliczeniowej, przy czym korzystanie z oprogramowania odbywa się poprzez sieć Internet i nie jest związane ze zwielokrotnieniem kodu źródłowego oprogramowania (nie łączy się z korzystaniem z autorskich praw majątkowych do programu).
 10. Plan Użytkownika – wybrany przez Użytkownika indywidualnego/Usługobiorcę biznesowego wariant usług realizowanych w ramach Umowy o świadczenie Usługi.
 11. Cennik lub Cennik Usług – opublikowana na stronach Serwisu internetowego Usługi Cryptiony informacja zawierająca zestawienie dostępnych Planów Użytkownika na Platformie Cryptiony, wysokości opłat oraz zasad ich naliczania.
 12. Licencja – termin zdefiniowany w § 16 ust. 3 Regulaminu.
 13. Newsletter – treść cyfrowa obejmująca informacje handlowe dotyczące bieżącej działalności Usługodawcy, w tym informacje o nowościach i promocjach dostępnych na Platformie.
 14. Niezgodność – rozumie się przez to niezgodność Przedmiotu świadczenia cyfrowego, o którym mowa w § 11 ust. 2 Regulaminu z Umową dotyczącą jego dostarczania (kryteria oceny zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania określa art. 43k ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta); 

18.  Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Usługodawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

19.  Subskrybent – osoba, która zawarła z Usługodawcą umowę o dostarczanie Newslettera lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia.

20.  Umowa – stosunek prawny łączący Usługodawcę z Usługobiorcą biznesowym/Użytkownikiem, na podstawie którego Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy biznesowego/Użytkownika.

21.  Umowa powierzenia – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie której Usługobiorca biznesowy powierza Usługodawcy (działającemu jako podmiot przetwarzający) przetwarzanie danych osobowych swoich klientów będących osobami fizycznymi.

22.  Usługobiorca biznesowy – Klient korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie będący przedsiębiorcą wykonującym we własnym imieniu działalność gospodarczą niestanowiącą działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie walut wirtualnych, zgodnie z § 1 ust. 2 Regulaminu.

23.  Klient – Usługobiorca biznesowy oraz Użytkownik biznesowy.  

24.  Usługodawca – termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu.

25.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

26.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

27.  Użytkownik biznesowy – osoba korzystająca z usług dostarczanych za pośrednictwem Platformy, upoważniona do reprezentowania Usługobiorcy i korzystania z Platformy w jego imieniu. 

28.  Użytkownik indywidualny pełnoletnia osobę fizyczna, korzystającą z Usługi Cryptiony.

29.  Użytkownik – Użytkownik indywidualny oraz Użytkownik biznesowy.

 

§ 3. Postanowienia ogólne

 1. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z pełną akceptacją wszystkich warunków w nim przewidzianych oraz przyjęciem przez Użytkownika zobowiązania do przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu.
 2. Platforma Cryptiony stanowi narzędzie automatyzujące wyliczenie osiągniętego dochodu (poniesionej straty) Użytkownika lub klienta Usługobiorcy biznesowego bądź Użytkownika biznesowego z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych.
 3. Platforma Cryptiony obejmuje zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. Platforma wraz z jej wszystkimi funkcjami stanowi całość i nie ma możliwości wyłączenia jej poszczególnych funkcji. O zawartości funkcji dostępnych w ramach Platformy decyduje Usługodawca.
 4. Użytkownikiem indywidualnym może być wyłącznie klient indywidualny będący pełnoletnią osobą fizyczną, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego.
 5. Świadczenie Usługi odbywa się bezpłatnie lub odpłatnie w zależności od wybranego przez Użytkownika Planu Użytkownika.
 6. Użytkownik zakładając Konto Użytkownika uzyskuje dostęp do bezpłatnego Planu Użytkownika.
 7. Prawidłowe korzystanie z Usług powinno polegać na odpowiednim przetworzeniu, uzupełnieniu i dostosowaniu danego elementu Usługi w zależności od indywidualnych potrzeb Użytkownika, charakteru, okoliczności i warunków danej czynności faktycznej lub prawnej, jaką zamierza wykonać lub wykonuje, a także celów oraz skutków, jakie spodziewa się osiągnąć w wyniku podjętej lub zamierzonej czynności. 
 8. Usługodawca jest uprawniony do żądania od Użytkownika biznesowego przedłożenia dowodu posiadania przez niego uprawnień do reprezentowania Usługobiorcy biznesowego, w szczególności dokumentu pełnomocnictwa lub wyciągu z właściwego rejestru. W przypadku dokonania czynności w imieniu Usługobiorcy biznesowego pomimo braku uprawnień do jego reprezentowania, Użytkownik biznesowy dokonujący tej czynności ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 9. Użytkownik korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę zobowiązany jest podawać wyłącznie dane (w tym dane osobowe) zgodne ze stanem rzeczywistym.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych.
 1. Usługodawca może określić szczegółowe warunki świadczenia poszczególnych Usług w załącznikach do niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin ma zastosowanie do każdego serwisu, w ramach którego są świadczone Usługi, pod warunkiem podania treści Regulaminu do wiadomości Użytkowników.

 

§ 4. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi i czas jej obowiązywania

 1. W celu założenia Konta Użytkownika na Platformie Cryptiony wymagane jest wypełnienia Formularza Rejestracji, w tym:
  1. Podanie następujących informacji: adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa użytkownika oraz hasło do Konta Użytkownika.
  2. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
  3. Kliknięcie przycisku “Zarejestruj się”.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą poprawnego wypełnienia Formularza Rejestracji.
 3. O poprawnym wypełnieniu formularza informuje stosowny komunikat po kliknięciu przycisku, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit c.
 4. Użytkownik zakładając Konto Użytkownika potwierdza, że podane przez niego dane są prawdziwe oraz będą aktualizowane stosownie do potrzeby.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wprowadzonych przez Użytkownika danych oraz odmowy świadczenia Usługi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ww. danych.
 6. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 7. Użytkownik może rozwiązać Umowę wysyłając oświadczenie o rozwiązaniu umowy w formie elektronicznej z adresu e-mail będącego przypisanego do Konta Użytkownika na adres e-mail: support@cryptiony.com.
 8. Rozwiązanie Umowy powoduje usunięcie Konta Użytkownika rozumiane jako brak możliwości zalogowania się na Konto Użytkownika. W takim przypadku podane przez Użytkownika dane zostaną usunięte (bez możliwości ich odzyskania) z Platformy, chyba że przepisy prawa stanową inaczej.

 

§ 5. Zakres Usługi oraz zasady realizacji Usługi

  1. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi/Usługobiorcy biznesowemu możliwość przetestowania funkcjonalności Platformy poprzez korzystanie z Usługi w bezpłatnym Planie Użytkownika.
  2. Korzystanie z bezpłatnego Planu Użytkownika nie jest ograniczone czasowo.
  3. Bezpłatny Planu Użytkownika pozwala na przetestowanie Platformy przy ograniczonej liczbie danych Użytkownika.
  4. Dane, o których mowa w § 5 ust. 3 mogą być wprowadzone przez Użytkownika lub pobrane z systemów zewnętrznych za zgodą Użytkownika.
  5. Korzystanie z Platformy może służyć do automatyzacji wyliczenia osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych wyłącznie Użytkownika lub Usługobiorcy biznesowego na którego zarejestrowane jest Konto Użytkownika.
  6. Opis funkcjonalności Platformy Cryptiony znajduje się w Serwisie internetowym Usługi Cryptiony.
  7. Różnice co do oferowanych funkcjonalności oraz liczbie obsługiwanych danych Użytkownika w poszczególnych Planach Użytkownika opisane zostały w Cenniku Usług.
  8. Zmiana Planu Użytkownika na wyższy (płatny) odbywa się na Platformie Cryptiony poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i wskazanie wybranego Planu Użytkownika.
  9. Przed zatwierdzeniem danych w Formularzu Zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 8, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z funkcjonalnością Platformy Cryptiony oraz że akceptuje ich zakres i formę.
  10. Przed zatwierdzeniem danych w Formularzu Zamówienia o którym mowa w § 5 ust. 8, Użytkownik/Usługobiorca biznesowy będący Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta wyraża zgodę na wykonanie w pełni przez Usługodawcę Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy o świadczenie Usługi na odległość, przy czym jednocześnie Użytkownik uzyskuje informację, iż wyrażenie takiej zgody sprawia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę, Użytkownik utraci prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.
  11. Usługodawca zastrzega sobie możliwość, a Użytkownik/Usługobiorca biznesowy wyraża nieodwoływalną i nieograniczoną w czasie zgodę na:

   a.     wprowadzanie zmian zakresu świadczonych usług,

   b.     wprowadzanie zmian w funkcjonalnościach serwisu,

   c.      wystąpienia planowanych lub nieplanowanych przerw w zapewnieniu dostępności serwisu, w szczególności ze względu na prace konserwacyjne, usuwanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu, rozbudowę serwisu,

   niewpływających na sytuację prawną Użytkownika/Usługobiorcy biznesowego.

    

  12. Użytkownik otrzymuje możliwość konfigurowania Konta Użytkownika na Platformie Cryptiony wg własnych potrzeb. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skonfigurowanie Konta Użytkownika.
  13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z błędnej konfiguracji Usługi przez Użytkownika.

 

 1. Usługodawca zapewni dostosowywanie funkcjonalności Platformy oraz Usługi do zmian prawa oraz wymagań techniczno-organizacyjnych po stronie regulatora. W przypadku konieczności implementacji takich zmian Usługodawca udostępni takie zmiany niezwłocznie z uwzględnieniem zakresu i rodzaju tych zmian. Niedostępność Usługi wynikająca z konieczności wprowadzenia takich zmian nie będzie traktowana jako niedostępność Usługi.

 

§ 6. Warunki techniczne

 1. Korzystanie z Usługi wymaga spełnienia przez Użytkownika następujących warunków technicznych:
  1. Użytkownik powinien posługiwać się komputerem klasy PC lub podobnym, pozwalającym na korzystanie z sieci Internet
  2. Korzystanie z Usługi wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarkę internetową (np. Chrome, Mozilla), w najnowszych ich wersjach uznanych za stabilne przez dostawców tych technologii i rozwiązań.
  3. Przeglądarka internetowa musi umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączoną obsługę JavaScript.
 2. Usługodawca oświadcza, iż w ramach Serwisu internetowego Usługi Cryptiony oraz Platformy Cryptiony wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane ze sposobem korzystania z serwisu, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika.
 3. Niespełnienie warunków technicznych wskazanych w § 6 ust. 1 lit. b Regulaminu nie oznacza braku możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika. W tym wypadku Użytkownik może korzystać z Usługi z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 i 5 Regulaminu.
 4. Użytkownik korzystający z Usługi w sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu, ponosi dodatkowe ryzyko w zakresie nieprawidłowości działania poszczególnych funkcjonalności Platformy Cryptiony oraz braku możliwości skorzystania z poszczególnych funkcjonalności Platformy Cryptiony.
 5. Brak działania poszczególnych funkcjonalności Platformy Cryptiony w warunkach wskazanych w § 6 ust. 3 Regulaminu nie stanowi o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca oświadcza, że w ramach świadczenia Usługi przetwarza następujące dane eksploatacyjne użytkowników Platformy Crytpyiony:
  1. adres IP,
  2. wersja przeglądarki,
  3. rodzaj przeglądarki,
  4. host,
  5. system operacyjny.

 

§ 7. Zobowiązania i uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem.
 2. Użytkownik nie może umożliwiać dostępu do Platformy i Usługi innym osobom postronnym.
 3. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do komunikatów systemowych, publikowanych na Platformie Cryptiony.
 5. Użytkownik ma prawo rezygnacji z Usługi w dowolnym czasie, bez prawa do zwrotu wniesionej opłaty za płatny Plan Użytkownika za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła rezygnacja.
 6. Użytkownikowi zabrania się dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności, lecz niewyłącznie, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, treści nawołujące do nienawiści na tle rasowym, etnicznym lub religijnym, treści naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne.
 7. Użytkownikowi zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań, które powodowałyby jakiekolwiek zakłócenia pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów, które biorą bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności, lecz niewyłącznie, powodują obchodzenie zabezpieczeń, instalowanie złośliwego oprogramowania, zamieszczanie treści w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 8. Usługodawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu. 
 9. Usługodawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 8 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta lub Użytkownika, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet. 

 

§ 8. Zobowiązania i uprawnienia Usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu lub wstrzymania świadczenia Usługi w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków Regulaminu lub naruszenia przepisów obowiązującego prawa. W przypadkach stwierdzenia ww. naruszeń i wstrzymania świadczenia Usługi poniesione przez Użytkownika/Usługobiorcę biznesowego do chwili wstrzymania Usługi opłaty nie podlegają zwrotowi.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub naruszenia przepisów obowiązującego prawa.
 3. Wstrzymanie świadczenia Usługi, o którym mowa w § 8 ust. 1, a także wypowiedzenie Umowy o którym mowa w § 8 ust. 2, będzie poprzedzone przesłaniem przez Usługodawcę informacji na podany przez Użytkownika na Koncie Użytkownika adres e-mail o zamiarze odpowiednio wstrzymania świadczenia Usługi albo wypowiedzenia Umowy. Oświadczenie o wstrzymaniu Usługi albo o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usługi przesłane będzie przez Usługodawcę w formie skanu na podany przez Użytkownika na Koncie Użytkownika adres e-mail.
 4. Zablokowanie dostępu do Usług (niezależnie od podstawy jego zablokowania), nie wpływa na wykonanie umowy o dostarczanie Newslettera zawartej przez Użytkownika przed zablokowaniem dostępu do Usług. 
 5. Usługobiorca biznesowy oraz Użytkownik nie mogą bez pisemnej zgody Usługodawcy przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot.  

 

 

§ 9. Płatności i rozliczenia

1.     Opłaty wskazane w Cenniku są określone w złotych (PLN) oraz funtach brytyjskich (GBP) i stanowią wartość netto.  

 1. W przypadku Planu Użytkownika, który ma charakter odpłatny – płatność powinna zostać dokonana przez Użytkownika z góry za cały okres rozliczeniowy i jest warunkiem uruchomienia wybranego Planu Użytkownika.
 2. Uruchomienie odpłatnego Planu Użytkownika następuje automatycznie, bo zarejestrowaniu przez Usługodawcę płatności dokonanej przez Użytkownika. Jest to równoznaczne ze spełnieniem świadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 9.
 3. Przedłużenie okresu świadczenia Usługi na kolejny okres rozliczeniowy w płatnym Planie Użytkownika nie następuje automatycznie.
 4. Przedłużenie okresu świadczenia Usługi na kolejny okres rozliczeniowy w płatnym Planie Użytkownika może nastąpić w trakcie trwania aktualnego okresu rozliczeniowego.
 5. W przypadku braku przedłużenia okresu świadczenia na kolejny okres rozliczeniowy w płatnym Planie Użytkownika, po zakończeniu okresu rozliczeniowego, Plan Użytkownika zostaje automatycznie przełączony na bezpłatny Plan Użytkownika.
 6. Wszelkie ceny podane w Cenniku Usług są cenami brutto, chyba, że w Cenniku usług wyraźnie wskazano, że dana cena jest ceną netto, wówczas należy do cen z Cennika Usług doliczyć należny podatek VAT.
 7. Zmiany Cennika Usług są ogłaszane w Serwisie internetowym Usługi Cryptiony poprzez publikację aktualnego Cennika Usług. Zmiana Cennika Usług nie wpływa na zmianę wysokości opłat uiszczonych przez Użytkownika/Usługobiorcę biznesowego przed opublikowaniem zmienionego cennika.

9.     W przypadku, gdy zakup Planu Użytkownika zostanie dokonany przed dniem upływu poprzedniego okresu rozliczeniowego, kolejny okres rozliczeniowy będzie liczony od daty następującej po dniu zakończenia danego okresu rozliczeniowego W przypadku, gdy opłata zostanie uiszczona po zakończeniu poprzedniego okresu rozliczeniowego, kolejny okres rozliczeniowy liczony będzie od dnia uiszczenia opłaty na poczet kolejnego okresu rozliczeniowego. 

 1. Użytkownik/Usługobiorca biznesowy dokonuje opłaty wybierając jedną z metod płatności oferowanych przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca udostępnia następujące metody płatności:
  1. Blik
  2. Paypal
  3. Płatność szybkim przelewem (pay-by-link)
 3. Lista obsługiwanych banków dostępna jest w Serwisie internetowym usługi Cryptiony.
 4. Usługodawca po otrzymaniu płatności wystawia Usługobiorcy biznesowemu fakturę w formie elektronicznej. Faktura jest przesyłana Usługobiorcy biznesowemu niezwłocznie po opłaceniu Zamówienia.
 5. Usługodawca może udostępnić Użytkownikowi/Usługobiorcy biznesowemu kod promocyjny służący obniżeniu kwoty ceny za wybrany płatny Plan Użytkownika. Szczegółowe warunki realizacji kodu promocyjnego zostaną wskazane wraz z przekazaniem kodu promocyjnego.
 6. Warunkiem zmniejszenia kwoty ceny za płatny Plan Użytkownika jest podanie kodu promocyjnego w Formularzu Zamówienia na płatny Plan Użytkownika.
 7. Kody promocyjne nie łączą się.

 

§ 10. Umowa o dostarczanie Newslettera 

1.     W celu zawarcia mowy o dostarczanie Newslettera, Użytkownik powinien podać Usługodawcy w tym celu adres poczty elektronicznej oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera, zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień. 

2.     Dokonanie czynności wskazanych w ust. 1 powyżej może nastąpić w jakikolwiek sposób, w szczególności poprzez wypełnienie przez Subskrybenta elektronicznego formularza udostępnionego na Platformie.  

3.     Dokonanie czynności wskazanych w ust. 1 jest równoznaczne z zawarciem przez Subskrybenta Umowy o dostarczanie Newslettera 

4.     Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.   

5.     Usługodawca informuje, a Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że: 

a.     Newsletter nie podlega aktualizacji; 

b.     częstotliwość oraz terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone i zależą od aktualnej sytuacji Usługodawcy. 

6.     Dostarczanie Newslettera następuje za pomocą poczty elektronicznej, pod adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta.  

7.     Na podstawie art. art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Subskrybent będący Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o dostarczanie Newslettera bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. 

8.     Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, wymaga złożenia Usługodawcy przez Subskrybenta stosownego oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać złożone poprzez: 

a.     kliknięcie przez Subskrybenta w link umożliwiający rezygnację z otrzymywana Newslettera, który przesyłany jest wraz z każdym Newsletterem;  

b.     wysłanie Usługodawcy przez Subskrybenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera albo o jej wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej.  

9.     Usługodawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera Subskrybentowi niezwłocznie po dokonaniu przez Subskrybenta jednej z czynności wskazanych w ust. 7 powyżej.  

 

§ 11. Dane osobowe oraz ochrona danych

 1. W momencie rejestracji Usługodawca staje się administratorem danych osobowych Użytkownika indywidualnego, podanych w formularzu rejestracyjnym na potrzeby realizacji Usługi: imię i nazwisko, nazwa użytkownika oraz adres e-mail w celu związanym z dostępem do Platformy Cryptiony, obsługą złożonego zamówienia, świadczeniem Usługi Cryptiony oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń związanych z ww. Usługą.
 2. Dane osobowe Użytkownika indywidualnego przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności usługi Cryptiony dostępną pod adresem: cryptiony.com/polityka-prywatnosci
 3. Usługobiorca biznesowy zawierając umowę o świadczenie Usług z Usługodawcą powierza Usługodawcy do przetwarzania dane osobowe podane podczas rejestracji lub w trakcie świadczenia Usługi w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych będącą załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu realizacji Usługi.
 5. Dane osobowe zgromadzone w Serwisie internetowym Usługi Cryptiony lub na Platformie Cryptiony mogą być także wykorzystywane w celu informowania Użytkowników o Platformie Cryptiony, Serwisie internetowym Usługi Cryptiony i świadczonych przez niego usługach.

6.     Usługodawca i Użytkownik/Usługobiorca biznesowy (dalej: „Strony”) zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczące drugiej Strony (dalej: „Informacje Poufne”) otrzymane w trakcie współpracy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła – z wyłączeniem informacji zawartych w Regulaminie.

7.     Usługodawca zobowiązuje się wykorzystywać Informacje Poufne Usługobiorcy biznesowego/Użytkownika wyłącznie w celu dostarczania Usług, a Użytkownik/Usługobiorca biznesowy może wykorzystywać otrzymane Informacje Poufne Usługodawcy wyłącznie w związku z korzystaniem z Usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 1. W związku z realizacją niniejszej Umowy Strony zobowiązują się:
  1. zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczące drugiej Strony (“Informacje Poufne”) otrzymane w trakcie współpracy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła,
  2. wykorzystywać Informacje Poufne jedynie w celach realizacji Usługi,
  3. podjąć wszelkie niezbędne kroki do zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących Informację Poufną nie ujawni tych informacji ani ich źródła zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia od Strony, z której informacja lub źródło informacji pochodzi,
  4. ujawnić Informacje Poufne jedynie tym osobom wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów określonych przepisami prawa,
  5. nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek Informacji Poufnej lub jej części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w celach realizacji Usługi,
 2. Wymogi o których mowa w § 6 ust. 6 nie będą miały zastosowania odnośnie jakiejkolwiek części informacji przekazanych przez Strony, które:
  1. zostały opublikowane, są znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień Regulaminu,
  2. zostały prawnie przekazane przez osobę trzecią, bez naruszania jakichkolwiek zobowiązań o ich nieujawnianiu w stosunku do Stron,
  3. zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony,
  4. zostały przekazane zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem na żądanie organów administracji publicznej lub sądów, w zakresie objętym tym żądaniem.
 3. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych trwa w okresie obowiązywania Umowy oraz przez okres 10 lat licząc od dnia jej rozwiązania.

 

§ 12. Reklamacje

 1. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia szczególnej staranności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Platformy Cryptiony, jednak dopuszcza możliwość wystąpienia błędów na Platformie i systemach stron trzecich. W przypadku wystąpienia błędów Usługodawca gwarantuje niezwłoczne usunięcie usterek i/lub wad Platformy Cryptiony.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań by Usługa działała w sposób ciągły i niezakłócony. Jednakże Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czasowych przerw w działaniu Usługi w celach konserwacyjnych, naprawczych, a w szczególności w celach aktualizacji i rozbudowy Usługi – o ile te zadania takiej przerwy wymagają. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek wystąpienia w działaniu Usługi przerw, wynikających z ww. przyczyn.
 3. Użytkownik oraz Usługobiorca biznesowy mają prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Usługodawca.
 4. Użytkownik oraz Usługobiorca biznesowy zobowiązani są zgłosić Usługodawcy reklamację najpóźniej w terminie jednego tygodnia od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczą zastrzeżenia. Niezgłoszenie reklamacji w tym terminie oznacza akceptację przez Użytkownika prawidłowości wykonania Usługi.
 5. Treść reklamacji dotyczących niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania Usługi Cryptiony musi zawierać:
  1. Dane kontaktowe Użytkownika lub Usługobiorcy biznesowego,
  2. Nazwę Użytkownika na Platformie Cryptiony,
  3. precyzyjny opis zaistniałych nieprawidłowości w świadczeniu usługi,
  4. termin wystąpienia i czas trwania wskazywanych nieprawidłowości.
 6. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy: support@cryptiony.com. Przyjęcie zgłoszenia reklamacji będzie każdorazowo potwierdzane przez Usługodawcę drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.
 7. Usługodawca rozpatruje reklamację i udziela Użytkownikowi/Usługobiorcy biznesowemu odpowiedzi drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej wniesienia.
 8. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację Użytkownika/Usługobiorcy biznesowego o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika/Usługobiorcę biznesowego przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 9. Odpowiedź na reklamację jest ostateczna.
 10. W przypadku niezastosowania się Użytkownika/Usługobiorcę biznesowego do Regulaminu, reklamacje nie będą przez Usługodawcę rozpatrywane.

 

§ 13. Szczególne warunki rozpatrywania reklamacji wniesionych przez Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta 

1.     Postanowienia niniejszego § 11 dotyczą wyłącznie: 

a.     Użytkowników indywidualnych;

b.     Usługobiorców biznesowych będących: 

1)     Użytkownikami biznesowymi lub Subskrybentami oraz  

2)     Przedsiębiorcami na prawach konsumenta; 

c.      korzystania z Konta, Usług oraz umów o dostarczanie Newslettera, zwanych dalej także „Przedmiotem świadczenia cyfrowego” chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych Umów; 

d.     Niezgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z dotyczącą go umową. 

2.     Usługodawca ponosi odpowiedzialności za Niezgodność ujawnioną w okresie dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego. 

3.     W przypadku ujawnienia Niezgodności Usługobiorca może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania. Treść reklamacji dotyczących niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania Usługi musi ponadto zawierać: 

a.     dane kontaktowe Usługobiorcy biznesowego/Użytkownika indywidualnego; 

b.     precyzyjny opis zaistniałych nieprawidłowości w dostarczaniu Usługi, 

c.      termin wystąpienia i czas trwania wskazywanych nieprawidłowości. 

4.   Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy: support@cryptiony.com. 

5.   Usługodawca może odmówić doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Usługodawcę nadmiernych kosztów. 

6.   Po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udziela – odpowiednio – Usługobiorcy biznesowemu lub Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, w której: 

a.     uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania; 

b.     odmawia doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania z przyczyn wskazanych w ust. 5 powyżej; 

c.      odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności. 

7.       Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. 

8.       W przypadku uznania reklamacji, Usługodawca na własny koszt doprowadza Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy, uwzględniając charakter Przedmiotu świadczenia cyfrowego oraz cel, w jakim jest on wykorzystywany. Planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania Usługodawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.  

9.       W przypadku ujawnienia Niezgodności, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej, Użytkownik indywidualny lub Usługobiorca biznesowy może złożyć Usługodawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, gdy: 

a.     doprowadzenie do zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów; 

b.     Usługodawca nie doprowadził Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania zgodnie z ust. 8 powyżej; 

c.      Niezgodność występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania; 

d.     Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy dotyczącej dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego bez uprzedniego żądania od Usługodawcy doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania; 

e.     z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Usługodawca nie doprowadzi Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy biznesowego lub Użytkownika indywidualnego.  

10.   Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej na adres support@cryptiony.com. 

11.   Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy powinno zawierać: 

a.     Imię i nazwisko Usługobiorcy biznesowego lub Użytkownika indywidualnego; 

b.     adres poczty elektronicznej; 

c.      datę dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego;  

d.     opis ujawnionej Niezgodności; 

e.     wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 9 powyżej; 

f.      oświadczenie o obniżeniu ceny, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.  

12.    Usługobiorca biznesowy oraz Użytkownik nie mogą złożyć Usługodawcy oświadczenia o obniżeniu ceny w przypadku, gdy Niezgodność dotyczy Usługi Konta lub Newslettera. 

13.    Na podstawie art. 34 ust. 1a Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia przez Usługobiorcę biznesowego lub Użytkownika od Umowy dotyczącej dostarczania Przedmiotu świadczenia cyfrowego, Usługobiorca biznesowy oraz Użytkownik indywidualny jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z tego Przedmiotu świadczenia cyfrowego i udostępniania go osobom trzecim.  

 

§ 14. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi ze wszystkich tytułów (w tym za utratę danych) jest ograniczona do rzeczywistych strat poniesionych przez Użytkownika/Usługobiorcę biznesowego, przy czym łączna odpowiedzialność Usługodawcy z tego tytułu zostaje ograniczona do połowy wysokości opłat, wniesionych przez Użytkownika/Usługobiorcę biznesowego w ciągu okresu ostatnich 12 miesięcy świadczenia Usługi.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
  1. problemami telekomunikacyjnymi,
  2. niedziałaniem albo wadliwym działaniem oprogramowania firm trzecich, w tym działaniem wirusów komputerowych,
  3. niewłaściwą konfiguracją Usługi po stronie Użytkownika,
  4. wadami sprzętu komputerowego Użytkownika,
  5. brakiem lub przerwami w dostępie do Internetu po stronie Użytkownika,
  6. nieprawidłową obsługą Platformy przez Użytkowników,
  7. błędami lub brakami w danych wprowadzonych do Platformy przez Użytkownika/Użytkownika biznesowego,
  8. ingerencją w Platformę lub bazy danych przez osoby nieuprawnione (chyba, że nastąpiło to z winy Usługodawcy), w szczególności powstałą w związku z udostępnieniem przez Użytkownika osobom nieuprawnionym danych kont Usługi lub danych uwierzytelniających lub też brakiem u Użytkownika odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem ww. danych,
  9. oraz innymi okolicznościami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy dostępu do Serwisu Internetowego Cryptiony, Usługi oraz Platformy, wynikłe z powodów niezależnych od Usługodawcy, jak np. ataków hakerskich, niedostępności łączy telekomunikacyjnych z powodów leżących po stronie operatorów telekomunikacyjnych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub niedostępności (w tym wprowadzanie zmian) systemów należących do Narodowego Banku Polskiego lub giełd kryptowalut, czy też innych systemów z którymi komunikuje się Platforma Cryptiony.
 5. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek korzyści, które Użytkownik/Usługobiorca biznesowy mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych Użytkownikowi z winy umyślnej Usługodawcy.

 

§ 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1.     Postanowienia niniejszego § 15 dotyczą wyłącznie Użytkowników indywidualnych oraz Usługobiorców i Użytkowników biznesowych będących Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.

2.     Na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownik/Usługobiorca biznesowy ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.

3.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Użytkownik/Usługobiorca biznesowy wykonuje poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

4.     Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przez Użytkownika/Usługobiorcę biznesowego w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.

5.     Usługodawca informuje, a Użytkownik/Usługobiorca biznesowy przyjmuje do wiadomości, że prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Usługobiorcy w stosunku do Umowy o świadczenie Usług wykonanych za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika/Usługobiorcy biznesowego przed upływem terminu odstąpienia od Umowy – na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta.

6.     Postanowienia niniejszego paragrafu nie wypływają na uprawnienia przyznane Użytkownikowi/Usługobiorcy biznesowemu na podstawie innych postanowień Regulaminu.

 

§ 16. Własność intelektualna

 1. Usługodawca posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do Platformy Cryptiony.
 2. Wszelkie prawa licencyjne oraz z tytułu własności intelektualnej, związane z realizacją Usługi Cryptiony oraz Platformą Cryptiony pozostają wyłączną domeną Usługodawcy.
 3. Układ graficzny Serwisu internetowego Usługi Cryptiony oraz Platformy Cryptiony, a także zamieszczone na nich zdjęcia, motywy graficzne, logotypy, materiały multimedialne oraz inne treści będące chociażby przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony.
 4. Z chwilą dokonania przez Usługobiorcę opłat określonych w Cenniku, Usługodawca udziela Usługobiorcy biznesowemu oraz Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z funkcjonalności i materiałów dostępnych na Platformie na warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Licencja”). 
 5. Licencja udzielana jest na czas trwania Umowy o świadczenie Usług.   
 6. Licencja uprawnia do korzystania z funkcjonalności i materiałów dostępnych na Platformie wyłącznie na następujących polach eksploatacji: 

a.     zapisanie danych na Koncie Użytkownika; 

b.     zapisanie danych lub raportów generowanych za pomocą formularza w pamięci urządzeń elektronicznych należących do Klienta lub Użytkownika;

c.      odtwarzanie i przeglądanie formularzy oraz danych zapisanych na Koncie Użytkownika; 

d.     zwielokrotnianie danych zawartych w formularzach w zakresie uzasadnionym potrzebami Usługobiorcy biznesowego lub Użytkownika.  

6.     Usługobiorca biznesowy oraz Użytkownik mogą wykorzystywać wiedzę i wskazówki zawarte na Platformie w życiu prywatnym i zawodowym oraz na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Licencja nie upoważnia jednak do udostępniania ww. treści jakimkolwiek innym osobom, z wyłączeniem przypadków udostępniania treści na podstawie przepisów oddziału 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych o dozwolonym użytku chronionych utworów. Udostępnianie treści formularzy lub dostępu do Platformy innym osobom poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów wymaga uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy. 

7.     Licencja nie uprawnia do udzielania dalszych licencji.  

8.     Korzystanie z funkcjonalności Platformy oraz jej poszczególnych elementów z naruszeniem warunków Licencji stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy, uprawniające go (w zależności od charakteru naruszenia) do wystąpienia wobec Usługobiorcy biznesowego lub Użytkownika z roszczeniami na drodze postępowania sądowego.  

 

§ 17. Zmiana Regulaminu oraz funkcjonalności Konta

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian postanowień Regulaminu z ważnych powodów lub w celu doprecyzowania bądź uproszczenia jego postanowień niewpływającego na sytuację prawną Użytkowników. Użytkownik zostanie poinformowany o nich na co najmniej 14 dni przed wejściem ich w życie.
 2. Brak oświadczenia nieakceptacji nowych postanowień Regulaminu wysłanego drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy: support@cryptiony.com w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania uznane będzie przez Usługodawcę jako ich akceptacja.
 3. Usługobiorca lub Subskrybent, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta lub Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.
 4. Usługodawca może dokonać zmiany funkcjonalności Konta w każdym momencie obowiązywania Umowy.
 5. Usługodawca informuje Użytkowników o dokonanej zmianie funkcjonalności Konta poprzez umieszczenie na Koncie komunikatu informującego o zmianach. Niezależnie, informacja o dokonanej zmianie zostanie przesłana Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej.

 

§ 18. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Serwisu internetowego Usługi Cryptiony oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.     Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje, o których mowa w Regulaminie, mogą być przekazywane za pomocą poczty elektronicznej, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu stanowi inaczej. 

 1. Prawem właściwym dla sporów wynikłych w związku z niniejszym Regulaminem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług, o ile nie uda się ich rozwiązać na drodze polubownej, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – umowa powierzenia

 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(dalej: „Umowa powierzenia”)

 

zawarta pomiędzy:

 

Usługodawcą (dalej także: „Podmiot przetwarzający”),

 

a

 

Usługobiorcą biznesowym (dalej także: „Administrator”),

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”.

 

Preambuła

Zważywszy, że:

 

a)     pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą biznesowym została zawarta Umowa o świadczenie Usług (dalej: „Umowa główna”);

b)     świadczenie Usług wymaga przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), co rodzi obowiązek spełnienia wymogów wskazanych w art. 28 RODO, w tym zawarcia umowy określonej w tym przepisie;

 

Strony postanowiły, co następuje:

 

§ 1.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1.          Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”).

2.          Administrator oświadcza, że jest administratorem danych powierzanych Podmiotowi przetwarzającemu na mocy Umowy powierzenia lub podmiotem przetwarzającym upoważnionym do ich dalszego powierzenia Podmiotowi przetwarzającemu.

3.          Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w § 2 Umowy powierzenia.

4.          Pisane wielką literą pojęcia stosowane w Umowie powierzenia mają znaczenie nadane im w Regulaminie lub RODO, chyba że szczególne postanowienie Umowy powierzenia stanowi inaczej.

 

§ 2.

Przedmiot, charakter, cel i czas przetwarzania danych

1.          Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora oraz wyłącznie w celu świadczenia Usług. Za „udokumentowane polecenie” Strony uznają w szczególności zawarcie Umowy o świadczenie Usług.

2.          Kategorie danych osobowych będących przedmiotem powierzenia (dalej: „powierzone dane osobowe”) oraz kategorie osób, których powierzone dane osobowe dotyczą, zostały wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy.

3.          Dane osobowe powierzane przez Administratora na podstawie Umowy powierzenia nie stanowią danych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 RODO, ani danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o których mowa w art. 10 RODO.

4.          Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się przy wykorzystaniu systemów informatycznych (w sposób zautomatyzowany) oraz w formie papierowej (w sposób niezautomatyzowany).

 

§ 3.

Obowiązki, prawa i oświadczenia Podmiotu przetwarzającego

1.          Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych poprzez wdrożenie (jeszcze przed przystąpieniem do przetwarzania) oraz utrzymywanie, środków technicznych i organizacyjnych odpowiednich do charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania powierzonych danych, w tym środków wymaganych przez odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, by przetwarzanie powierzonych danych osobowych spełniało wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

2.          Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych powierzonych na podstawie Umowy powierzenia zobowiązane były do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

3.          Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, w zakresie uzasadnionym przedmiotem Umowy powierzenia, w miarę możliwości, pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się przez niego z obowiązku odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania przez te osoby praw wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w rozdziale III Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4.          Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora o:

1)     każdym naruszeniu ochrony powierzonych danych osobowych, przy czym przez „naruszenie ochrony powierzonych danych” należy rozumieć każde przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do powierzonych danych osobowych. Zawiadomienia, o którym mowa w niniejszym pkt 1 należy dokonać najpóźniej w ciągu 24 godzin od wykrycia naruszenia ochrony powierzonych danych;

2)     każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, do czasu otrzymania opinii Administratora. Zawiadomienia, o którym mowa w niniejszym pkt 2 należy dokonać najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania żądania;

3)     każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia;

4)     przeprowadzeniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub inny organ nadzorczy kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych i jej wynikach oraz o innych czynnościach organów władzy publicznej dotyczących tych danych.

5.          Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, w zakresie uzasadnionym przedmiotem Umowy powierzenia i dostępnymi mu informacjami, pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się przez niego z obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym z art. 32-36 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu i osobie, której dane te dotyczą, oceny skutków dla ochrony danych i związanych z tą oceną konsultacji z organem nadzorczym.

6.          Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:

1)     udostępniać Administratorowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania, wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego;

2)     umożliwić Administratorowi lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyniać się do nich, na zasadach każdorazowo określonych przez Strony oraz z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.

7.          Audyt, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 powyżej może zostać przeprowadzony:

1)     nie wcześniej niż 14 dni od dnia otrzymania przez Podmiot przetwarzający zapowiedzi jego przeprowadzenia, w terminie ustalonym przez Strony oraz

2)     po zawarciu pomiędzy Podmiot przetwarzający a Administratorem lub upoważnionym przez niego audytorem umowy o zachowaniu poufności.

8.          Po zakończeniu audytu, Strony sporządzą protokół w 2 egzemplarzach, które podpiszą upoważnieni przedstawiciele obu Stron. Podmiot przetwarzający może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 Dni roboczych od dnia jego podpisania przez przedstawicieli Stron.

9.          W razie stwierdzenia w toku audytu uchybień mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania powierzonych danych osobowych Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dostosować do zaleceń sformułowanych przez Administratora lub upoważnionego przez niego audytora.

 

§ 4.

Obowiązki Administratora

1.          Administrator zobowiązany jest zapewnić, aby przez cały okres obowiązywania Umowy powierzenia dysponował prawną podstawą przetwarzania powierzanych danych osobowych i aby przysługiwały mu odpowiednie uprawnienia umożliwiające ich powierzenie na rzecz Podmiotu przetwarzającego. W razie utraty ww. podstawy prawnej lub uprawnień wobec określonych powierzanych danych osobowych, Administrator zobowiązany jest niezwłocznie przedsięwziąć kroki niezbędne do zaprzestania ich powierzania, w szczególności zawiadomić o tym Podmiot przetwarzający.

2.          Administrator zobowiązuje się nie wydawać Podmiotowi przetwarzającemu poleceń dotyczących przetwarzania powierzanych danych osobowych, które byłyby niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Umowy powierzenia lub innymi zobowiązaniami umownymi.

 

§ 5.

Dalsze powierzenie danych osobowych

1.          Administrator wyraża ogólną zgodę na dokonywanie przez Podmiot przetwarzający dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych (dalej: „podpowierzenie”) wybranym przez siebie podwykonawcom.

2.          Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić, aby:

1)     podmiot, wobec których dokonuje podpowierzenia, stosował odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z przepisami RODO;

2)     zakres obowiązków dalszego podmiotu przetwarzającego w zakresie ochrony danych odpowiadał obowiązkom Podmiotu przetwarzającego przewidzianych w Umowie powierzenia.

3.          W przypadku zamiaru podpowierzenia przetwarzania danych osobowych danemu podwykonawcy, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zawiadomić o tym Administratora nie później niż na 7 (siedem) dni przed dokonaniem podpowierzenia za pomocą poczty elektronicznej. Administrator może sprzeciwić się dokonaniu podpowierzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, poprzez zgłoszenie sprzeciwu za pomocą poczty elektronicznej, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podpowierzeniu.

4.          Po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Podmiot przetwarzający może dokonać podpowierzenia przetwarzanych danych osobowych wybranemu podwykonawcy

5.          W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Podmiot przetwarzający może odstąpić od Umowy głównej ze skutkiem natychmiastowym

6.          Podpowierzenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie stanowi zmiany Umowy powierzenia.

 

§ 8.

Czas obowiązywania Umowy powierzenia

Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej i rozwiązuje się wraz z wypowiedzeniem, rozwiązaniem lub wygaśnięciem Umowy głównej.

 

§ 9.

Skutki rozwiązania Umowy powierzenia

W przypadku rozwiązania Umowy powierzenia, Podmiot przetwarzający, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) Dni roboczych od dnia rozwiązania Umowy powierzenia, zobowiązuje się zwrócić Administratorowi oraz usunąć z własnych nośników wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji. Postanowienia zdania poprzedzającego nie dotyczą tych danych osobowych, których przechowywanie przez Podmiot przetwarzający, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, wymagane jest przez czas dłuższy niż okres obowiązywania Umowy powierzenia.

 

§ 9.

Postanowienia końcowe

1.          Integralną częścią Umowy jest Załącznik nr 1 – Kategorie powierzonych danych osobowych oraz kategorie osób, których powierzone dane osobowe dotyczą.

2.          Do zmian Umowy powierzenia stosuje się odpowiednio postanowienia § 17 Regulaminu. 

3.          W sprawach nieuregulowanych w Umowie powierzenia mają zastosowanie postanowienia Regulaminu, przepisy RODO oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia – Kategorie powierzonych danych osobowych oraz kategorie osób, których powierzone dane osobowe dotyczą

 

 

 

L.P.

KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

1.      

Użytkownicy biznesowi

firma/ imię i nazwisko,

adres e-mail,

rezydencja podatkowa